• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  2019 - 2020 rok

   

  Oś priorytetowa - I Osoby młode na rynku pracy.  Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostajacych bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Tytuł projektu - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Gliwice i Powiecie Gliwickim (IV)

  Okres realizacji 

  2019-01-01 - 2020-12-31

  Cel projektu

  Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkałych w Mieście Gliwice i Powiecie Gliwickim.

  Grupa docelowa

  Osoby młode do 29 roku życia, pozostające bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach  jako osoby bezrobotne, w tym w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. osoby z kategorii NEET.

  Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

  • nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie   lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

  Wsparcie dla osób przystępujących do projektu będzie udzielane: 

  • osobom poniżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, 

  • osobom powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

   Działania

  W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

  • staż

  • jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej

  • szkolenia

  • bon na zasiedlenie

  • bon zatrudnieniowy

  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażania stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

  • prace interwencyjne

   Działania zaplanowane w projekcie adresowane są w szczególności do osób:

  • kobiet,

  • osób z niepełnosprawnościami,

  • osób długotrwale bezrobotnych, w tym:

   • osób do 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy;

   • osób powyżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy;

  • osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób z niepełnosprawnościami i/lub osób długotrwale bezrobotnych i/lub osób z niskimi kwalifikacjami (tj. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym i średnim)

   Głównym rezultatem projektu będzie zwiększenie zatrudnienia wśród grupy docelowej.

   Wartość projektu = Dofinansowanie projektu – 9 462 132,90 zł

   

   

  Utworzono: 2019-04-30 08:57 | Redagował: Iwona Frątczak 2019-04-30 10:55
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 226

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl