• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Bon na zasiedlenie

  Kto może otrzymać bon na zasiedlenie?
  Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia na podstawie umowy, Urząd może przyznać bon na zasiedlenie, w związku z pojęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
  - z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym,
  - odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie.

  Wysokość przyznanego bonu:
  Wysokość środków w ramach przyznanego bonu na zasiedlenie może być przyznana w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

  Obowiązki bezrobotnego:
  Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie jest zobowiązany w terminie:
  - do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,
  - do 7 dni od daty utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej powiadomić Urząd o tym fakcie,
  - do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywaniu innej pracy zarobkowej lub prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

  Obowiązek zwrotu otrzymanych środków:
  Zwrot środków następuje w terminie 30 dni od doręczenia wezwania:
  - w całości w sytuacji gdy nie zostanie dostarczony dokument potwierdzający zatrudnienie lub podjęcie działalności gospodarczej oraz nie zostaną złożone inne wymagane dokumenty i zaświadczenia wymienione w umowie
  - częściowo, tj. proporcjonalnie do udokumentowanego okresu zatrudnienia.

  Uwaga!

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 października 2016 r.,  świadczenie otrzymane  w ramach bonu na zasiedlenie, a dotyczące działalności gospodarczej zwolnione jest z poboru podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z czym stanowi pomoc de minimis udzielaną   w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. W związku z powyższym do wniosku o bon na zasiedlenie należy dołączyć poniższy formularz z uzupełnioną części A, C oraz E.

  Podstawa prawna: Art. 66n Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1482 z późn. zm.)

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon na zasiedlenie [ 2 ]
  plik w formacie PDF Wniosek osoby bezrobotnej o wydanie bonu na zasiedlenie 05-12-19 13:15 217.01KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 217.01KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz przy ubieganiu się o pomoc de minimis -w przypadku podjęcia działalności gospodarczej 31-08-17 13:42 0.96MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 0.96MB) pobierz
  Utworzono: 2014-12-16 12:51 | Redagował: Monika Zdunek 2019-11-28 12:06
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3677

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl