• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Bon stażowy

  Bon stażowy to gwarancja skierowania do odbycia 6-miesięcznego stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu na kolejne 6 miesięcy.
  Po 6 miesiącach zatrudnienia bezrobotnego pracodawcy przysługuje jednorazowa premia w wysokości 1513,50 zł.

  Komu można przyznać bon stażowy?
  Bon stażowy może otrzymać zarejestrowana osoba bezrobotna, która:
  - nie ukończyła 30 roku życia
  - złożyła wniosek o przyznanie bonu stażowego
  - znalazła pracodawcę, u którego mogłaby odbyć staż i który zobowiązał się zatrudnić  ją po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy.

  Etapy realizacji bonu stażowego:
  1) złożenie przez bezrobotnego do PUP wniosku o wydanie bonu stażowego
  2) ustalenie indywidualnego planu działania dla bezrobotnego
  3) wydanie bezrobotnemu bonu stażowego
  4) wypełnienie bonu stażowego przez pracodawcę
  5) zwrot bonu stażowego przez bezrobotnego do PUP
  6) złożenie przez pracodawcę do PUP wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
  7) zawarcie umowy między PUP a pracodawcą
  8) wydanie bezrobotnemu przez PUP skierowania do odbycia stażu
  9) skierowanie przez PUP bezrobotnego na niezbędne badania lekarskie lub psychologiczne
  10) 6 miesięczny staż
  11) zakończenie stażu
  12) zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę na kolejne 6 miesięcy
  13) 6 miesięczne zatrudnienie
  14) złożenie przez pracodawcę do PUP wniosku o wypłatę premii

  Świadczenia przysługujące osobie bezrobotnej odbywającej staż w ramach bonu stażowego:
  - stypendium w kwocie 120% zasiłku dla bezrobotnych;
  - koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu - w formie ryczałtu, do wysokości 605,40 zł., wypłacanego w miesięcznych transzach w wysokości do 100,90 zł., łącznie ze stypendium.

  Podstawa prawna: Art. 66l Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1482 z późn. zm.)

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon stażowy [ 3 ]
  plik w formacie DOC BON STAŻOWY 2017.doc 13-03-19 08:13 25KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 25KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek bezrobotnego o przyznanie bonu 13-03-19 08:14 58.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 58.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu 13-03-19 08:14 24KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 24KB) pobierz
  Utworzono: 2014-12-16 13:20 | Redagował: Monika Zdunek 2019-11-28 12:07
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3407

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl