• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Pośrednictwo pracy krajowe
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  Poradnictwo zawodowe
  Programy Rynku Pracy i Szkolenia
  Projekty unijne
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  Staże
  Praktyki absolwenckie
  Prace interwencyjne
  Roboty publiczne
  Prace społecznie użyteczne
  Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
  Bon zatrudnieniowy
  Bon na zasiedlenie
  Bon stażowy
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Świadczenie aktywizacyjne
  Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  Bon szkoleniowy

  Podstawa prawna: art. 66k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.). zwanej dalej Ustawą

  Bon szkoleniowy – stanowi gwarancję skierowania osoby bezrobotnej do 30 roku życia, na wskazane przez nią szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia takich jak koszty dojazdu czy zakwaterowania, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia.Kto może ubiegać się o przyznanie bonu szkoleniowego :

  O przyznanie bonu szkoleniowego może się ubiegać zarejestrowana osoba bezrobotna, która :

  •  nie ukończyła 30 roku życia
  • złożyła kompletny wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego
  • uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia oraz przedstawiła wypełniony przez Pracodawcę druk Krajowej Oferty Pracy
  • posiada ustalony profil pomocy II lub w uzasadnionych przypadkach posiada ustalony profil pomocy I.

  Bony szkoleniowe nie są przewidziane dla osób poszukujących pracy.

  Warunki przyznania bonu szkoleniowego :

  •  Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.
  • Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie uprawdopodobnienia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz wypełnionej Krajowej Ofery Pracy.
  • Urząd posiada środki na realizację bonów szkoleniowych.

  Wysokość dofinansowania w ramach bonu szkoleniowego:

   W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

  1)      jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe - w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

  2)      niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

  3)      przejazdu na szkolenia - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

  a)         do 150 zł - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

  b)        powyżej 150 zł do 200 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

  4)      zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania - w formie

  ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

  a)        do 550 zł - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

  b)       powyżej 550 zł do 1100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,

  c)        powyżej 1100 zł do 1500 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

    UWAGA :

  1. Termin ważności bonu szkoleniowego wynosi 30 dni od dnia przyznania.
  2. Osoba, która otrzymuje bon szkoleniowy może wziąć udział w szkoleniu tylko na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy, którego elementy określa §78 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów realizacji usług rynku pracy.
  3. Koszty szkolenia, które przekraczają limit bonu szkoleniowego lub stanowią inny rodzaj kosztów niż określone w art. 66k ust. 4 nie mogą być pokryte z PUP. Musi je pokryć we własnym zakresie osoba otrzymująca bon.
  4. Osoba korzystająca z bonu szkoleniowego nie musi przedstawiać dokumentów potwierdzających wykorzystanie kwoty przyznawanej w ramach ryczałtów, powinna natomiast złożyć wniosek o przyznanie finansowania kosztów dojazdu i ewentualnie zakwaterowania wraz z oświadczeniem, że takie koszty poniesie i w jakiej wysokości.
  5. Wymagane dokumenty :

  Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia powinien być złożony wraz z następującymi załącznikami:

  a)      oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach bonu szkoleniowego po ukończeniu szkolenia, wzór stanowi załącznik nr 1 do wniosku wraz z wypełnionym drukiem Krajowej Oferty Pracy

  lub

  b)      oświadczenie osoby bezrobotnej do 30 roku życia o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po ukończonym szkoleniu - wzór stanowi załącznik nr 2 do wniosku,

  c)      oferta szkoleniowa opracowana przez Instytucję Szkoleniową dla wskazanego przez osobę ubiegającą się o przyznanie bonu szkoleniowego szkolenia. Szkolenie powinno trwać przeciętnie nie mniej niż 25 h zegarowych w tygodniu a przewidziana do realizacji kursu instytucja szkoleniowa musi posiadać aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na jej siedzibę (www.ris.praca.gov.pl.).

  Prawa wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:

  1. W okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium, które wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla osób bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku dla osób bezrobotnych.

  1. Osobie bezrobotnej, uprawnionej w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.
  2. Obowiązki wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:
   • Bezrobotny ma obowiązek uczestnictwa w szkoleniu w dniach i godzinach ustalonych harmonogramem szkolenia oraz przestrzegania regulaminu obowiązującego w jednostce szkolącej.
   • Bezrobotny ma obowiązek zwrotu kosztów bonu szkoleniowego jeśli z własnej winy nie ukończył szkolenia, z wyjątkiem przypadku gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (Art. 41 ust.6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
   • Osoba, która rozpoczęła i opłaciła szkolenie przed uzyskaniem skierowania w ramach bonu szkoleniowego na to szkolenie nie może ubiegać się o zwrot kosztów tego szkolenia.
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Bon Szkoleniowy [ 9 ]
  plik w formacie DOCX Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis - przy posiadaniu zawieszonej działalności gospodarczej 02-12-19 11:23 16.2KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 16.2KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej 02-12-19 11:11 41KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 41KB) pobierz
  plik w formacie DOC Biznes plan 13-02-19 13:32 86.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 86.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oświadczenie o zamiarze otwarcia własnej działalności gospodarczej 18-11-15 09:43 27KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 27KB) pobierz
  plik w formacie DOC wniosek o przyznanie finansowania dojazdu i zakwaterowania.doc 05-01-17 11:01 17KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 17KB) pobierz
  plik w formacie DOC wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego 02-12-19 11:13 61.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 61.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Zgłoszenie krajowej oferty pracy 25-01-18 13:31 97KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 97KB) pobierz
  plik w formacie DOC Bon szkoleniowy 13-02-19 13:33 44KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 44KB) pobierz
  plik w formacie DOC Kryteria kwalifikowania kandydatów na szkolenia organizowane przez PUP Gliwice 02-12-19 11:14 112.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 112.5KB) pobierz
  Utworzono: 2014-09-05 12:48 | Redagował: Iwona Frątczak 2018-01-26 12:48
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3627

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl