• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+

  Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat

  Urząd Pracy może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 lat.

  Warunki dofinansowania:
  Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:
  12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub
  24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

  Wysokość dofinansowania:
  Dofinansowanie przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

  Okres dofinansowania:
  Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 miesięcy lub 12 miesięcy.

  W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z 26.06.1974r - Kodeks Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy przed upływem okresu umownego, Urząd Pracy skieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

  Konsekwencje wobec pracodawcy, który rozwiązał umowę o pracę z bezrobotnym:
  W przypadku niewywiązania się z w/w warunków umowy oraz nieutrzymania zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu Pracy.

  Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Podstawa prawna:  Art. 60d Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 1482 z późn.zm.)

   

  Utworzono: 2014-12-17 09:14 | Redagował: Monika Zdunek 2019-11-28 12:07
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2509

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl