• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  EFS

  Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w sprawie zatrudnienia.

  Polska korzysta z możliwości, jakie stwarza Europejski Fundusz Społeczny (EFS) od początku członkostwa w Unii Europejskiej, a więc od 1 maja 2004 roku. W okresie programowania 2004-2006 ze środków EFS współfinansowane były projekty realizowane w ramach:

  • Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPORZL)
  • II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
  • Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

  Zadania europejskiego funduszu społecznego to:

  • kształcenie, dokształcanie, przeszkalanie a także finansowanie praktyk i szkoleń wewnątrzzakładowych,
  • poradnictwo i informacja zawodowej,
  • wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, walka z dyskryminacją zawodową,
  • zmiany strukturalne i dostosowywanie stanowisk pracy dla potrzeb niepełnosprawnych,
  • tworzenie nowych miejsc pracy,
  • wspieranie dostosowywania systemów edukacyjnych do potrzeb rynku pracy,
  • pomoc techniczna i środków specjalnych,
  • wspieranie grup społecznie odrzuconych, bezdomnych, chorych psychicznie, uzależnionych, azylantów,
  • wspieranie zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach,
  • wspieranie pośrednictwa pracy itd.

  Europejski Fundusz Społeczny w Polsce w latach 2007 - 2013

  W obowiązującym okresie programowania 2007 - 2013 środki EFS finansować będą wyłącznie działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL.

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu w latach 2007-2013, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro a pozostałą część stanowią środki krajowe.

  Utworzono: 2014-03-14 12:48 | Redagował: Iwona Frątczak 2019-04-30 11:05
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1890

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl