• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Pośrednictwo pracy krajowe
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  Poradnictwo zawodowe
  Programy Rynku Pracy i Szkolenia
  Projekty unijne
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  Staże
  Praktyki absolwenckie
  Prace interwencyjne
  Roboty publiczne
  Prace społecznie użyteczne
  Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
  Bon zatrudnieniowy
  Bon na zasiedlenie
  Bon stażowy
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Świadczenie aktywizacyjne
  Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  Finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7

  Podstawa prawna:
  Art. 61 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.).

  1. Osoba bezrobotna posiadająca co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 7 roku życia lub pełniąca opiekę nad osobą zależną, zwana dalej „osobą uprawnioną”, może starać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem w przypadku:
  • a)      podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  • b)      skierowania na staż;
  • c)      skierowania na przygotowanie zawodowe dorosłych (PZD);
  • d)     skierowania na szkolenie;

  na podstawie wniosku o zwrot poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą zależną, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Kryteriów.

  Za OSOBĘ ZALEŻNĄ uznaje się osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy, lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

  1. Refundacja, o której mowa powyżej, może mieć miejsce w przypadku, gdy miesięczny przychód osoby uprawnionej nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  2. Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem należy złożyć w dniu:
  • - rozpoczęcia stażu,
  • - wydania skierowania na szkolenie,
  • - wydania skierowania na PZD,
  • - podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

  UWAGA! Refundacja nie przysługuje z mocą wsteczną, dlatego może mieć miejsce dopiero od dnia złożenia wniosku o sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi lub osoba zależną.

  1. Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni od daty jego złożenia. Rozpatrzeniu będą podlegały wnioski i rozliczenia kompletne.
  2. Wstępnej oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym dokonuje pracownik PUP Gliwice
  3. Przyznanie osobie uprawnionej refundacji kosztów, dokonywane jest po uprzednim zawarciu na piśmie, pod rygorem nieważności, umowy o sfinansowanie kosztów opieki, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszych Kryteriów.
  4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku oraz zawarcia Umowy, osoba uprawniona składa miesięczne Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą zależną, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych Kryteriów wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do 5 dnia kalendarzowego każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba uprawniona poniosła koszt. Rozliczenie wraz z załącznikami należy składać osobiście w Biurze Podawczym tut.Urzędu (pok.001) lub za pomocą poczty tradycyjnej.
  5. Zwrotowi  podlega koszt w wysokości 100% udokumentowanych wydatków, nie więcej jednak niż połowa zasiłku dla bezrobotnych, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono te koszty.
  6. W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi przysługuje na okres do 6 miesięcy.
  7. W przypadku skierowania na staż / PZD / szkolenie, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi przysługuje na okres odbywania stażu / PZD / szkolenia.
  8. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą zależną, przysługuje za dni faktycznego uczestnictwa w stażu/szkoleniu/PZD/ oraz za dni nieobecności usprawiedliwionej poprzez przedstawienie zwolnienia lekarskiego w formie druku ZUS ZLA.
  9. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi lub osobą zależną nie przysługuje jeśli osoba bezrobotna podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego była zatrudniona bezpośrednio przed zarejestrowaniem w tut.Urzędzie, odbywała u niego staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub praktyczną naukę zawodu bezpośrednio przed ubieganiem się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi lub osobą zależną.
  10. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą zależną nie przysługuje w przypadku:
  • a)      przerwania stażu / PZD / szkolenia / zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • b)      ukończenia przez dziecko 6 roku życia lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego 7 roku życia,
  • c)      zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem / dziećmi lub osobą zależną,
  • d)     osiągnięcia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej miesięcznych przychodów przekraczających minimalne wynagrodzenie za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008).
  1. Na wniosek osoby uprawnionej, może być wypłacona zaliczka na refundację kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą zależną.
  2. PUP Gliwice umożliwia osobie uprawnionej zapoznanie się  z obowiązującymi zasadami finansowania kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi lub osobą zależną, przed podpisaniem przez osobę uprawnioną umowy.
  3. Kryteria niniejsze  stosuje się w przypadku stażu/szkoleń/PZD/podjęcia zatrudnienia finansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 [ 3 ]
  plik w formacie PDF Rozliczenie kosztów opieki nad dzieckiem 30-11-18 09:45 260.04KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 260.04KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek_o_zwrot_kosztów_opieki 12-08-19 13:27 226.41KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 226.41KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zasady przyznawania refundacji kosztów opieki 12-08-19 13:28 287.46KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 287.46KB) pobierz
  Utworzono: 2014-03-14 09:08 | Redagował: Iwona Frątczak 2017-08-14 09:48
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1287

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl