• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Oferty pracy EURES

  Na europejskiej stronie EURES znajdziecie Państwo wiele informacji przydatnych dla osób, które pragną znaleźć zatrudnienie za granicą.

  Znajdują się tam informację:

  • o ofertach pracy w około 31 krajach Europy,
  • CV zainteresowanych kandydatów,
  • możliwosciach nauki w Europie,
  • wiadomości o warunkach życia i pracy za granicą
  • inne informacje udostępnione przez sieć EURES

  Praca w Unii Europejskiej

  Zgodnie z art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), każdy obywatel Unii Europejskiej (UE) ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich,
  z zastrzeżeniem warunków ustanowionych prawem UE. Swoboda przemieszczania się w UE należy do podstawowych praw obywateli UE.

  Swobodny przepływ pracowników, obok swobody przepływu towarów i kapitału oraz swobody świadczenia usług, jest jednym z fundamentów "rynku wewnętrznego" UE.

  Zgodnie z art. 45 TFUE swobodny przepływ pracowników opiera się na równym traktowaniu obywateli państw UE w zakresie wynagrodzenia oraz innych warunków pracy i zatrudnienia. Swobodny przepływ pracowników obejmuje również członków rodzin osób migrujących.

  Przepisy o swobodnym przepływie pracowników uprawniają do:

  • poszukiwania pracy w innym państwie członkowskim,
  • podejmowania pracy w innym państwie członkowskim bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę,
  • zamieszkania w innym państwie członkowskim ze względu na pracę,
  • pozostania w innym państwie członkowskim nawet po zakończeniu stosunku pracy, o ile spełnione są warunki określone prawem UE,
  • traktowania na równi z obywatelami danego państwa członkowskiego w zakresie dostępu do zatrudnienia, warunków pracy oraz przywilejów socjalnych i podatkowych.

  W chwili obecnej obywatele polscy mogą podejmować pracę w państwach UE bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę.

  Praca na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( EOG)

  Norwegia, Islandia i Lichtenstein, które nie są państwami członkowskimi UE, lecz należą do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), tworzą razem z UE Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

  Państwa EFTA należące do EOG są objęte swobodą przepływu pracowników, co oznacza, że obywatele państw członkowskich UE i państw EFTA mogą podjąć pracę w innym państwie EOG na tych samych warunkach, jak obywatele tego państwa.

  Na terenie EOG nie są wymagane od polskich obywateli pozwolenia na pracę.

  Praca w Szwajcarii

  Szwajcaria, która jest państwem EFTA, nie należy do EOG. Szwajcaria natomiast zawarła z UE umowę o swobodnym przepływie osób, na podstawie której w tym kraju obywatele UE,w tym również obywatele polscy, mogą podejmować pracę.

  Jak znaleźć pracę w UE, EOG lub Szwajcarii?

  Polacy mogą podejmować pracę u zagranicznych pracodawców na zasadach obowiązujących w państwie zatrudnienia, na podstawie indywidualnych umów zawieranych bezpośrednio z pracodawcami zagranicznymi bądź zawieranych za pośrednictwem upoważnionych organizacji lub instytucji.

  Obywatele polscy mogą szukać pracy w państwach UE, EOG i Szwajcarii za pośrednictwem sieci EURES oraz niepublicznych agencji zatrudnienia.

  EURES

  Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES) są formalną siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia (urzędów pracy) oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych z państw członkowskich UE, EOG i Szwajcarii, działającą pod egidą Komisji Europejskiej i mającą na celu wspieranie mobilności pracowników w państwach członkowskich sieci.

  Sieć EURES, za pośrednictwem doradców EURES i asystentów EURES a także innego personelu organizacji partnerskich, świadczy usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich.

  Na poziomie europejskim prowadzony jest Europejski Portal Mobilności Zawodowej (portal EURES) www.eures.europa.eu - najważniejszy portal Unii Europejskiej dotyczący mobilności na rynku pracy, oferujący m.in. dostęp do ofert pracy publicznych służb zatrudnienia z państw członkowskich oraz do bazy CV osób zainteresowanych pracą za granicą.

  W Polsce sieć EURES jest koordynowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej a usługi sieci są świadczone w każdym wojewódzkim i powiatowym urzędzie pracy. Zakres usług na poziomie wojewódzkim jest szerszy niż na poziomie powiatowym. Więcej informacji o dostępnych usługach znajdziesz tutaj.

  Obywatele polscy zainteresowani pracą za granicą w państwach UE, EOG lub Szwajcarii mogą znaleźć za pośrednictwem EURES zagraniczne oferty pracy:

  • od 01.02.2015 r. baza wszystkich aktualnych ofert pracyEURES jest dostępna w Centralnej Bazie Ofert Pracy (CBOP), dostępną na nowym wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl) . Dotychczas używany system obsługi zagranicznych ofert pracy EURES na stronie www.eures.praca.gov.pl będzie sukcesywnie wygaszany.
  • Na portalu EURES www.eures.europa.eu, gdzie publikowane są wszystkie oferty pracy ogłaszane prze publiczne służby zatrudnienia państw członkowskich UE/EOG. Oferty , w których pracodawcy zagraniczni są szczególnie zainteresowani rekrutacją cudzoziemców z państw członkowskich są specjalnie oznaczone.
  • Oferty na portalu EURES publikowane są w językach narodowych przy czym część każdej oferty jest tłumaczona na wszystkie języki narodowe państw członkowskich, w tym na język polski.

  Można również zarejestrować swoje CV na portalu EURES www.eures.europa.eu gdzie będzie ono dostępne bezpośrednio dla zarejestrowanych na tym portalu pracodawców, zainteresowanych rekrutacją cudzoziemców z państw członkowskich.

  Przed wyjazdem do pracy za granicę należy zapoznać się z warunkami życia i pracy w państwie, w którym zamierzamy podjąć pracę. Warto również zapoznać się z sytuacją na rynku pracy danego państwa.

  Informacje nt.:

   

  • warunków życia i pracy oraz informacje nt. sytuacji na rynku pracy, w tym o zawodach nadwyżkowych i deficytowych w każdym z państw członkowskich, znajdują się na portalu EURES www.eures.europa.eu. Informacje te są publikowane w języku angielskim, niemieckim i francuskim
  • warunków życia i pracy w każdym państwie członkowskim, w języku polskim, znajdują się na stronie www.eures.praca.gov.pl
  • Informacje o wydarzeniach EURES prezentowane są na wortalu www.psz.praca.gov.pl w części Kalendarz targów, giełd i szkoleń.
  Utworzono: 2014-03-13 13:44 | Redagował: Tomasz Kobierski 2015-02-23 10:18
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1875

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl