• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  PO KL

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki

  Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

  Głównym celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten będzie realizowany poprzez:

  • aktywizację zawodową,
  • rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników,
  • podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa,
  • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
  • wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej.

  Wsparciem zostaną objęte następujące obszary:

  • zatrudnienie,
  • edukacja,
  • integracja społeczna,
  • adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw,
  • zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich,
  • budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej oraz partnerskiego państwa,
  • promocja postaw zdrowotnych wśród osób pracujących.

  Działania podejmowane w ramach Programu zmierzają do upowszechniania programów wspierających zatrudnienie i integrację społeczną. Realizowane będą inicjatywy mające na celu aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom społecznym doświadczającym dyskryminacji na rynku pracy.

  Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym.

  W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

  Priorytety wdrażane na szczeblu centralnym:Priorytety wdrażane na szczeblu regionalnym:
  Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
  Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
  Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
  Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  Priorytet V: Dobre rządzenie Priorytet X: Pomoc techniczna
  Utworzono: 2014-03-14 12:48 | Redagował: Iwona Frątczak 2014-06-05 15:00
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1327

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl