• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Pośrednictwo pracy krajowe
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  Poradnictwo zawodowe
  Programy Rynku Pracy i Szkolenia
  Projekty unijne
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  Staże
  Praktyki absolwenckie
  Prace interwencyjne
  Roboty publiczne
  Prace społecznie użyteczne
  Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
  Bon zatrudnieniowy
  Bon na zasiedlenie
  Bon stażowy
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Świadczenie aktywizacyjne
  Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Profilowanie pomocy dla bezrobotnego
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  PO WER 2016

   

  Oś priorytetowa - I. Osoby młode na rynku pracy

  Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

  Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Tytuł projektu – Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Gliwice i Powiecie Gliwickim

  Okres realizacji  2016-02-01 - 2016-12-31

  Cel projektu

  Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkałych w Mieście Gliwice i Powiecie Gliwickim, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

  Grupa docelowa

  W ramach projektu wsparciem objętych zostaną 422 osoby zarejestrowane w PUP Gliwice, poniżej 30 roku życia, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) i profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia).

  Dla każdego z uczestników, przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. W zależności od potrzeb i możliwości, uczestnicy projektu będą korzystali z odpowiednich form wsparcia w ramach projektu tj.

  –   staże

  –   szkolenia zawodowe

  –   jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

   

  Głównym rezultatem projektu będzie zwiększenie zatrudnienia wśród grupy docelowej.

   

  Wartość projektu = Dofinansowanie projektu - 4 302 474,50 zł

   

  Utworzono: 2016-04-12 14:45 | Redagował: Iwona Frątczak 2017-06-23 10:47
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 464

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl