• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Zasiłek dla bezrobotnych
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  Ubezpiecznie zdrowotne
  Dodatek aktywizacyjny
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  Zwrot kosztów przejazdu
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
  Stypendium szkoleniowe
  Pomoc w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych
  Pożyczka szkoleniowa
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  Powrót na uzupełnienie zasiłku

  Jeżeli:

  • byłeś zarejestrowany(a) w tutejszym Urzędzie jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku,
  • utraciłeś status bezrobotnego oraz prawo do zasiłku dla bezrobotnych np. z powodu podjęcia pracy, innej pracy zarobkowej, podjęcia działalności gospodarczej (...),
  • a utrata powyższego statusu nastąpiła na okres krótszy niż 365 dni

  możesz powrócić na pozostały okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że dokonasz rejestracji w Urzędzie Pracy w okresie do 14 dni od ustania zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia działalności gospodarczej.

  W myśl bowiem art. 73 ust. 5 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)

  Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy, o których mowa w ust. 4.

  Przepis powyższy stosuje się również w przypadku:

  • powołania i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, w tym poszczególnych dni w przypadku ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, okresowej służby wojskowej lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także stawienia się i zwolnienia z ćwiczeń wojskowych rotacyjnych lub terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie;
  • bezrobotnych odbywających szkolenia lub staże organizowane przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy.

  WAŻNE

  Okresy zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności oraz uzyskiwania przychodu, wymienione w ust. 5, wlicza się do okresów, o których mowa w art. 75 ust. 2.

  ____________________________________

  Jeżeli:

  • byłeś zarejestrowany(a) w tutejszym Urzędzie jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku,
  • utraciłeś status bezrobotnego oraz prawo do zasiłku dla bezrobotnych np. z powodu niestawiennictwa w wyznaczonym terminie, na własny wniosek, z powodu braku gotowości do podjęcia zatrudnienia, długotrwalej niezdolności do pracy (powyżej 90 dni), odmowy przyjęcia propozycji zatrudnienia itp.
  • a utrata powyższego statusu nastąpiła na okres nie dłuższy niż 365 dni

  możesz powrócić na pozostały okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że spełnisz w dniu kolejnej rejestracji warunki określone w artykule 71 cytowanej wyżej Ustawy

  W myśl bowiem art. 73 ust. 7 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)

  Osoba, która utraciła na okres nie dłuższy niż 365 dni status bezrobotnego, a w dniu kolejnej rejestracji spełnia warunki określone w art. 71, uzyskuje prawo do zasiłku na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku oraz o okresy, o których mowa w ust. 4.

  Podstawa prawna: art. 73 ust. 5, 6, 7, 8 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o propomcji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)


  W razie pytań prosimy o kontakt:

   Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

  Iwona Cichoń

  obsługa osób wg nazwiska A-Ł, oraz N

   Specjalista ds Ewidencji  (32) 231-18-41 wew.102  

  Katarzyna Warchałowska

  obsługa osób wg nazwiska M, oraz O-Z

   Specjalista ds Ewidencji  (32)231-18-41 wew. 184  

   

   


   

   

  Utworzono: 2017-04-20 14:10 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 11:16
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2090

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl