• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Rok 2017 - 2018

   

  Oś priorytetowa - VII Regionalny rynek pracy.                                                                                 Działanie 7.2 Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służ zatrudnienia).                                  Tytuł projektu - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach (III)

  Okres realizacji

  2017-01-01 – 2018-12-31

  Cel projektu

  Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych jako bezrobotni.

  Grupa docelowa

  W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 475 osób zarejestrowanych w PUP Gliwice, powyżej 30 roku życia, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) i profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), należących co najmniej do jednej z grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia

  • kobiety

  • osoby niepełnosprawne

  • osoby długotrwale bezrobotne

  • osoby o niskich kwalifikacjach

  Dla każdego z uczestników, przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. W zależności od potrzeb i możliwości, uczestnicy projektu będą korzystali z odpowiednich form wsparcia w ramach projektu tj.

  • szkolenia zawodowe

  • jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

   Głównym rezultatem projektu będzie zwiększenie zatrudnienia wśród grupy docelowej.

   Wartość projektu = Dofinansowanie projektu – 7 967 988,74zł

   

  Utworzono: 2017-06-23 09:18 | Redagował: Iwona Frątczak 2019-04-30 11:26
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1021

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl