• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Rok 2019 - 2020

  Oś priorytetowa - VII Regionalny rynek pracy.                                                                                 Działanie 7.2 Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służ zatrudnienia).                                  Tytuł projektu - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach (IV)

  Okres realizacji

  2019-01-01 – 2020-12-31

  Cel projektu

  Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+, pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach

  Grupa docelowa

  Osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia,

  • kobiety,

  • osoby niepełnosprawne,

  • osoby długotrwale bezrobotne,

  • osoby o niskich kwalifikacjach,

  • a także należące do pozostałych grup określonych w "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020"

  Działania:

  W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

  • szkolenia zawodowe

  • jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

  • prace interwencyjne

  • refundacja części kosztów wynagrodzenia za skierowanych bezrobotnych po 50 roku życia

   Głównym rezultatem projektu będzie zwiększenie zatrudnienia wśród grupy docelowej.

   Wartość projektu = Dofinansowanie projektu – 8 634 126,72 zł

   

  Utworzono: 2019-04-30 08:58 | Redagował: Iwona Frątczak 2019-04-30 10:37
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 221

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl