• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Stypendium szkoleniowe

  Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę, przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy.

  W okresie pobierania stypendium nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych.

  Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

  Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium ustalana jest proporcjonalnie.

  Od stypendium szkoleniowego odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

  Utworzono: 2014-03-14 09:15 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2014-06-26 12:51
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3830

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl