• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Pośrednictwo pracy krajowe
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  Poradnictwo zawodowe
  Programy Rynku Pracy i Szkolenia
  Projekty unijne
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  Staże
  Praktyki absolwenckie
  Prace interwencyjne
  Roboty publiczne
  Prace społecznie użyteczne
  Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
  Bon zatrudnieniowy
  Bon na zasiedlenie
  Bon stażowy
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Świadczenie aktywizacyjne
  Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  Szkolenia indywidualne

  Podstawa prawna:
  Art. 40 ust. 3 oraz art. 41 ust. 5 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.).

  Osoba bezrobotna lub poszukująca pracy może starać się o skierowanie na wskazane przez siebie szkolenie indywidualne, jeżeli uzasadni celowość tego szkolenia, a jego koszt nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia – w formie Wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne wraz z wymaganymi załącznikami.

  Wniosek ten rozpatrywany jest przez Urząd pisemnie maksymalnie do 30 dni od daty jego złożenia. Skierowanie na szkolenie indywidualne przysługuje raz w ciągu danego roku kalendarzowego. Wraz z  wnioskiem należy złożyć druki Krajowej Oferty Pracy oraz oświadczenie o uprawdopodobnieniu zatrudnienia - wypełnione przez Pracodawcę.

  • PUP - Gliwice kieruje na szkolenie indywidualne osobę, która:
   • jest zarejestrowana w PUP
   • spełnia warunki ustawowe dotyczące możliwości starania się o skierowanie na szkolenie
   • spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w programie wskazanego szkolenia
   • spełnia wymogi określone w Kryteriach kwalifikowania kandydatów na szkolenie
  • Terminy szkoleń indywidualnych ustalane są w zależności od:
   • możliwości instytucji szkoleniowych,
   • posiadanych środków finansowych na ten cel
   • kolejności składanych wniosków.

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: szkolenia indywidualne [ 8 ]
  plik w formacie DOCX Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis - przy posiadaniu zawieszonej działalności gospodarczej 02-12-19 11:23 16.2KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 16.2KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej 23-03-17 08:35 26.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 26.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Biznes plan 13-02-19 13:32 86.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 86.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Zgłoszenie krajowej oferty pracy 25-01-18 13:31 97KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 97KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o skierowanie na szkolenie osoby niepełnosprawnej w ramach PFRON 17-01-19 08:57 43.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 43.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne na rok 2019 02-12-19 11:17 49KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 49KB) pobierz
  plik w formacie DOC Uprawdopodobnienie zatrudnienia od przyszłego pracodawcy 02-12-19 11:16 41.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 41.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Kryteria kwalifikowania kandydatów na szkolenia organizowane przez PUP Gliwice 02-12-19 11:14 112.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 112.5KB) pobierz
  Utworzono: 2014-03-14 08:39 | Redagował: Iwona Frątczak 2018-01-25 13:16
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6887

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl