• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Warunki rejestracji osób niepełnosprawnych

  Status osoby bezrobotnej może uzyskać osoba, która:

  • posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • nie jest zatrudniona i nie uzyskuje przychodów;
  • nie pobiera żadnych świadczeń pieniężnych;
  • jest zdolna i gotowa do podjęcia pracy przynajmniej w połowie wymiaru czasu pracy;
  • nie uczy się w systemie dziennym;
  • ma ukończone 18 lat;
  • nie ukończyła 60 lat – kobieta lub 65 lat - mężczyzna;
  • przebywa i ma zameldowanie stałe lub czasowe na terenie miasta Gliwice;
  • nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności;
  • nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;
  • nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2ha przeliczeniowe;

  Status osoby poszukującej pracy może uzyskać osoba, która:

  • ma ukończone 18 lat;
  • posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • jest niezatrudniona;
  • poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  • jest zatrudniona i zgłasza zamiar i gotowość podjęcia innej pracy zarobkowej lub zatrudnienia w wyższym wymiarze czasu pracy, dodatkowego albo innego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

  Rejestracji w tut. Urzędzie można dokonać wyłącznie osobiście po przedstawieniu dokumentów niezbędnych do ustalenia statusu i uprawnień wynikających z rejestracji takich jak:

  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
  • dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły,
  • oryginały dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
  • świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień osoby,
  • dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli osoba taki dokument posiada,
  • dokument potwierdzający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  Utworzono: 2014-03-17 12:25 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2014-05-22 11:28
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1531

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl