• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Zasiłek dla bezrobotnych
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  Ubezpiecznie zdrowotne
  Dodatek aktywizacyjny
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  Zwrot kosztów przejazdu
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
  Stypendium szkoleniowe
  Pomoc w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych
  Pożyczka szkoleniowa
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

            UDOKUMENTOWANY STAŻ PRACY

  od 1 do 5 lat

  od 5 do 20 lat

  powyżej 20 lat

                               PROCENT 80% 100% 120%

     kwota zasiłku w okresie pierwszych

              90 dni pobierania zasiłku

  689,20 zł brutto

  603,17 zł netto

  861,40 zł brutto

  741,87 zł netto

  1033,70 zł brutto

  880,67 zł netto

  kwota zasiłku w okresie kolejnych dni

                  posiadania zasiłku

  541,20 zł brutto

  483,49 zł netto

  676,40 zł brutto

  592,52 zł netto

  811,70 zł brutto

  701,56 zł netto

   

   

  Zasiłki wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu (np. przysługujący zasiłek za miesiąc styczeń zostaje wypłacony w lutym).

  Zasiłki są przekazywane na rachunek bankowy wskazany przez bezrobotnego.

  Własnoręcznie wypełniony i podpisany wniosek o przekazywanie świadczeń na konto należy złożyć osobiście w biurze podawczym.

  Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest  w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

  Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

  Zasiłki podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji zasiłków, w przypadku gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

  Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", kwoty zasiłków po waloryzacji.

  Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, o którym mowa w ust. 6, ustala się na podstawie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  Do obliczania okresów przysługiwania zasiłku nie stosuje się ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w zakresie dotyczącym terminów oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny w zakresie dotyczącym sposobu obliczania terminów.

  Uprawnionym do zasiłku, stypendium i innych świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie, jeżeli powiatowy urząd pracy z przyczyn niezależnych od uprawnionych osób nie dokonał ich wypłaty w terminie.

  Starosta ustala i opłaca, na zasadach i w wysokości określonych w odrębnych przepisach, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków wypłaconych bezrobotnym.

  ____________________________________

  Podstawowa wysokość zasiłku dla bezrobotnych (tj. 100%) wynosi:

  • 861,40 zł brutto miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku
  • 676,40 zł brutto miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku

  Bezrobotnemu, którego łączne okresy wymienione w art. 71 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, zwane dalej "okresem uprawniającym do zasiłku", wynoszą mniej niż 5 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80% kwoty zasiłku określonego w ust. 1

  Bezrobotnemu, którego okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 120% kwoty zasiłku określonego w ust. 1

  _______________________

  Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się również okresy:

  • pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego,
  • okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
  • okres zatrudnienia za granicą osoby, która przesiedliła się do kraju na warunkach repatriacji w rozumieniu przepisów o repatriacji, oraz
  • okresy urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych, a także okresy niewykonywania pracy przed dniem 8 czerwca 1968 r. stanowiące przerwę w zatrudnieniu spowodowaną opieką nad dzieckiem:                                                                                                                                                                                                                                                                    1) w wieku do 4 lat - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie z okresami, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2,
       bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat;
   2) na które, ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny, przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo
       do 3 lat na każde dziecko.

  Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się również okresy zatrudnienia, o których mowa w art. 89.

  Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się również:

  • okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 stycznia 1997 r., jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę wówczas obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego na podstawie odrębnych przepisów; okres prowadzenia działalności pozarolniczej przed dniem 1 stycznia 1997 r. podlega zaliczeniu, pod warunkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tego tytułu, o ile podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę wówczas obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę,
  • okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 maja 2004 r. za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie wymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, za które były opłacane składki na Fundusz Pracy


  Podstawa prawna:

  art. 72 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o propomcji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U.2014.1189 z późniejszymi zmianami)
  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

  Iwona Cichoń

  obsługa osób wg nazwiska A-Ł, oraz N

   Specjalista ds Ewidencji  (32) 231-18-41 wew.102  

  Katarzyna Warchałowska

  obsługa osób wg nazwiska M, oraz O-Z

   Specjalista ds Ewidencji  (32)231-18-41 wew. 184  


  Utworzono: 2014-03-13 10:10 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 11:14
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 8920

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl