• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Pośrednictwo pracy krajowe
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  Poradnictwo zawodowe
  Programy Rynku Pracy i Szkolenia
  Projekty unijne
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  Staże
  Praktyki absolwenckie
  Prace interwencyjne
  Roboty publiczne
  Prace społecznie użyteczne
  Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
  Bon zatrudnieniowy
  Bon na zasiedlenie
  Bon stażowy
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Świadczenie aktywizacyjne
  Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  Zacznij od nowa

  Okres realizacji: 01.01.2011 - 30.09.2011

  Główny cel i opis projektu:

  Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa osób zarejestrowanych w PUP Gliwice, zagrożonych wykluczeniem społecznym

  Projekt zakłada realizację szkoleń zawodowych, poradnictwa zawodowego wrz ze wsparciem psychologicznym oraz rozwijaniem umiejętności i kompetencji społecznych uczestników.

  Działania towarzyszące: możliwość refundacji kosztów dojazdu na szkolenie oraz refundacji kosztów opieki nad dzieckiem.

  Całkowite wydatki projektu: 260 943,59 PLN

  Utworzono: 2014-03-14 13:48 | Redagował: Katowice IntraCOM 2014-03-14 14:51
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1273

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl