• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Agencje zatrudnienia

  UMOWA Z AGENCJĄ ZATRUDNIENIA

  Starosta może zawrzeć z agencją zatrudnienia umowę na doprowadzenie skierowanego bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku.

  Umowa o której mowa powyżej określa w szczególności:

  1. termin zawarcia umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym;
  2. warunki i tryb przekazania środków Funduszu Pracy przysługujących agencji zatrudnienia z tytułu doprowadzenia skierowanego bezrobotnego do zatrudnienia;
  3. kwotę przekazywanych środków w wysokości nie wyższej niż 150 % przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za jednego skierowanego bezrobotnego;
  4. zasady dokumentowania spełnienia warunku doprowadzenia bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku.

  Wysokość środków przekazywanych agencji zatrudnienia:

  1. w dniu zawarcia umowy nie może być wyższa niż 30 % łącznej kwoty środków przysługujących agencji zatrudnienia;
  2. po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 4, nie może być niższa niż 50 % tej łącznej kwoty.

  W przypadku niewywiązania się agencji zatrudnienia z warunku, o którym mowa w pkt 4, przekazane agencji środki podlegają zwrotowi.

  W przypadku rozwiązania ze skierowanym bezrobotnym umowy o pracę z przyczyn, o których mowa w art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, przed upływem okresu, o którym mowa w pkt 4, agencja zatrudnienia nie jest obowiązana do zwrotu otrzymanych środków.

  Podstawa prawna:
  Art. 61b ust. 1 - 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz. 1065)

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Maria Gramala  Pośrednik pracy  32 231 06 90  
         
  Utworzono: 2012-08-02 10:32 | Redagował: Agnieszka Niedźwiedź 2017-11-22 14:14
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4321

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl