• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dodatek aktywizacyjny

  BEZROBOTNEMU POSIADAJĄCEMU PRAWO DO ZASIŁKU,

  który w okresie jego pobierania podjął zatrudnienie przysługuje świadczenie w postaci dodatku aktywizacyjnego, jeżeli:

  1. w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę - dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 645), przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

  2. z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową - dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

  DODATEK AKTYWIZACYJNY NIE PRZYSŁUGUJE W PRZYPADKU: 

  1. Skierowania bezrobotniego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust.1 pkt.1.
  2. Podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny.
  3. Podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.
  4. Przebywania na urlopie bezpłatnym.
                                                                              ________________________________

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego ( Dz.U z 2009 roku nr. 136 poz. 1118 z póź. zm.):

  § 4. Starosta przyznaje dodatek aktywizacyjny po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia, od dnia złożenia wniosku do:

  • ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadajàcego w okresie zatrudnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy;
  • ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadajàcego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy.

  § 5. 1. Dodatek aktywizacyjny (...) za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę dodatku aktywizacyjnego lub stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.

  ________________________________

  WYSOKOŚĆ DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

  Na podstawie przyjętej uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gliwicach z dnia 06.02.2012 roku miesięczna wysokość przyznanego dodatku aktywizacyjnego wynosi 30% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 cyt na wstępie Ustawy tj. 258,50 zł za pełny miesiąc.

  ________________________________

  JAK UBIEGAĆ SIĘ O DODATEK AKTYWIZACYJNY???


  DODATEK AKTYWIZACYJNY PRZYSŁUGUJE OD DNIA ZŁOŻENIA WNIOSKU
  (chyba, że najpierw zostanie złożony wniosek wraz z potwierdzeniem przyszłego zatrudnienia, a zatrudnienie rozpoczyna się          w terminie późniejszym niż dzień złożenia wniosku. W tej sytuacji dodatek przyznany będzie od dnia podjęcia zatrudnienia)

  DO WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU AKTYWIZACYJNEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  • umowę o pracę;
  • umowę zlecenie, umowę o dzieło;
  • inny dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

  Wypełniony i własnoręcznie podpisany wniosek o dodatek aktywizacyjny należy dostarczyć w oryginale do tut. Urzędu wraz z kserokopią umowy o pracę lub innym dokumentem potwierdzającym zatrudnienie bądź inną pracę zarobkową.

  Wniosek można także wysłać listownie na adres Urzędu lub za pośrednictwem osoby upoważnionej/pełnomocnika złożyć w biurze podawczym (parter budynku).

  Należy pamiętać, że dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku!

  Liczy się zatem data złożenia wniosku w siedzibie PUP lub data jego wpływu do Urzędu (w przypadku wyslania za pośrednictwem poczty).  W TYM MIEJSCU MOŻESZ POBRAĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO 

  Wniosek o dodatek aktywizacyjny.pdf


  Podstawa prawna:

  art. 48 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U.2014.1189 z późniejszymi zmianami)


  Pamiętaj!!!

  o obowiązku poinformowania Urzędu Pracy o podjęciu zatrudnienia / innej pracy zarobkowej / działalności gospodarczej 


  Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (m.in. umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą) lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.


  Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny.


  Podstawa prawna: art.74  i art. 119 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)


  Chcesz zgłosić podjęcie pracy? (kliknij tutaj)

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

  Iwona Cichoń

   obsługa osób według nazwiska (A-Ł, oraz N)

  Specjalista
  ds. Ewidencji i Świadczeń 

   231-18-41

    wew. 102

   

   Katarzyna Warchałowska

   obsługa osób według nazwiska (M, oraz O-Z)

  Specjalista
  ds. Ewidencji i Świadczeń

   231-18-41

    wew. 184

   

   

  Utworzono: 2012-08-02 10:14 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-09-27 11:58
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5917

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl