• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dokumenty wymagane do pierwszorazowej rejestracji

  Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

  • dowód osobisty, albo inny dokument tożsamości (paszport)
  • potwierdzenie o zameldowaniu czasowym na terenie Gliwic (jeżeli stałe miejsce zameldowania jest w innej miejscowości)
  • odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
  • świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,
  • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada,
  • osoba niepełnosprawna, oprócz ww. dokumentów, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.

  _______________________________

  Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny dokonuje się z dniem,
  w którym osoba:

  • zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy,
  • poświadczyła własnoręcznym podpisem prawdziwość przekazanych przez nią danych, oraz
  • złożyła, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: "Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy."

  Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny nie dokonuje się
  w przypadku:

  • nieprzedłożenia wyżej wymienionych dokumentów,
  • odmowy przekazania wymaganych danych,
  • odmowy poświadczenia przekazanych danych i złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej. 

   _______________________________

  Dodatkowo, w celu ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych w poszczególnych przypadkach należy przedłożyć:

  Osoby, które były zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy:

  • zaświadczenie o wysokości osiąganego wynagrodzenia  w rozbiciu na poszczególne miesiące zatrudnienia;

  Osoby, które zlikwidowały lub zawiesiły działalność gospodarczą przedkładają: 

  • zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej z podaniem wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;

  Osoby, które wykonywały pracę w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielniach kółek rolniczych lub spółdzielniach usług rolniczych będąc członkami tych spółdzielni przedkładają:

  • zaświadczenie o okresie trwania umowy członkowskiej,
  • zaświadczenie określające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy za poszczególne miesiące, dni obrachunkowe (roczne lub miesięczne).

  Osoby, które pracowały na podstawie umowy zlecenie, umowy agencyjnej lub współpracowały przy wykonywaniu tych umów przedkładają:

  • zaświadczenie o okresie trwania umowy,
  • zaświadczenie określające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące.

  Osoby, które wykonywały pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą przedkładają:

  • zaświadczenie o osiągniętych dochodach za poszczególne miesiące.

  Osoby zwolnione z zakładów karnych lub aresztów śledczych przedkładają:

  • świadectwo zwolnienia,
  • zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym lub areszcie śledczym z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc wraz z informacją, jak kwota stanowiła podstwę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
  • świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia przed aresztowaniem.

  Osoby, u których ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przedkładają:

  • decyzję o przyznaniu oraz odmowie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • w przypadku braku decyzji zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające okres pobierania renty.

  Osoby, które po ustaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nabyły prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub zasiłku macierzyńskiego i je utraciły przedkładają:

  • decyzję o okresie pobierania tego świadczenia,
  • zaświadczenie z ZUS-u o podstawie wymiaru danego świadczenia (rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku chorobowego)

  Osoby zwolnione z zasadniczej służby wojskowej

  • książeczkę wojskową.

  Osoby, które były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznegow krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedkładają:

  • zaświadczenie dotyczące okresów zaliczanych przy przyznaniu świadczenia (dokument U1/formularz E301 wystawia instytucja właściwa danego państwa).

  Osoby nie wymienione wyżej, które podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu przedkładają:

  • zaświadczenie z ZUS-u o okresach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

   

  Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.2012.1299 z późniejszymi zmianami)

   

   W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
   Maria Florczyk  Specjalista ds Rejestracji

   32-231-18-41 wew.104

   
   Kamila Pelizg  Specjalista ds Rejestracji

   32-231-18-41 wew.104

   
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: rejestracja [ 1 ]
  plik w formacie PDF Numer konta.pdf 26-11-19 12:50 90.89KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 90.89KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 09:19 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 10:51
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 11748

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl