• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia

  Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016 poz.1793 z późniejszymi zmianami) powiatowy urząd pracy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza osoby bezrobotne (oraz członków ich rodzin) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

  Ubezpieczony ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jeśli nie są oni osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

  Za członka rodziny - do celów ubezpieczenia zdrowotnego - uważa się:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

  Od 01 stycznia 2013 roku dziadkowie mogą zgłaszać wnuki, tylko w przypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo ubezpieczeniu dobrowolnemu.

   

  WAŻNE

  Osoba zgłaszająca członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek poinformowania tut. Urzędu o wszelkich zmianach dotyczących tychże członków rodziny, a w szczególności: o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskania przez członków rodziny innego tytułu do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, o zakończeniu nauki przez dziecko, które ukończyło 18 rok życia,  a także zmiany stopnia niepełnosprawności -  w terminie do 7 dni od zaistnienia okoliczności powodujących zmianę.


  Wniosek o zgłoszenie członków rodziny:

  Wniosek o zgłoszenie członków rodziny.pdf

  wniosek o zgłoszenie członków rodziny.odt

  Do wniosku należy dołączyć:

  1. odpisy aktów urodzenia dzieci (o ile dzieci są zgłaszane do ubezpieczenia po raz pierwszy)
  2. odpis aktu małżeństwa (o ile współmałżonek jest zgłaszany do ubezpieczenia po raz pierwszy)
  3. zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki, z adnotacją o planowanym terminie ukończenia szkolenia (dotyczy dzieci powyżej 18 roku życia)

   

   W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

  Iwona Cichoń

  obsługa osób według nazwiska A-Ł, oraz N

  Specjalista ds Ewidencji  32-231-18-41 wew. 102  

  Katarzyna Warchałowska

  obsługa osób według nazwiska M, oraz O-Z

  Specjalista ds Ewidencji  32-231-18-41 wew.184  

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Zgłoszenie rodziny do ZUS [ 3 ]
  plik w formacie ODT wniosek o zgłoszenie członków rodziny.odt 01-04-15 22:20 17.3KB pobierz plik w formacie ODT (rozmiar: 17.3KB) pobierz
  plik w formacie PDF Wniosek o zgłoszenie członków rodziny.pdf 01-04-15 22:20 169.09KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 169.09KB) pobierz
  plik w formacie ODT wniosek o zgłoszenie rodziny do uz.odt 01-04-15 22:21 18.6KB pobierz plik w formacie ODT (rozmiar: 18.6KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 09:23 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2017-07-11 08:26
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2593

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl