• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

   Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach ogłasza nabór wniosków o  przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Wnioski będą przyjmowane od 07.01.2020 roku. Wnioski złożone przed 07.01.2020r nie będą rozpatrywane. Wnioski należy składać w biurze podawczym w siedzibie Urzędu Pracy (parter) w godz. 08:00 – 15:00.                

  Kto może ubiegać się o środki na podjęcie działalności ?

  osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach, osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych (przy czym Urząd nie wymaga, żeby osoba zainteresowana ubieganiem się o dotację była zarejestrowana jako bezrobotna 12 miesięcy),osoby, które nie otrzymały dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, osoby, które nie posiadają wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,a wprzypadku jego posiadania - zakończyły działalność gospodarczą w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, osoby, które nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, osoby, które nie złożyły wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej do   innego powiatowego urzędu pracy.

  Kwota dotacji: 23.000,00 zł.

  Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach przyjmuje tylko kompletne wnioski (wniosek + załączniki zgodnie z zasadami) . Zasady i odpowiednie wnioski załączone są na dole strony.

   

  Godziny przyjmowania stron oraz składania wniosków:
  pokój: 106, I piętro tut. Urzędu
  tel.:  dotacje EFS, FP, PFRON (0-32) 231-18-41 w. 182
  przyjmowanie stron: poniedziałek – piątek
  w godzinach 8.00-15.00

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019r., Poz. 1482 z późn.zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017r., Poz. 1380);
  • Rozporządzenie Komisji (UE) 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.,str.1);

  • Regulamin przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dodatkowe informacje dla osób, zainteresowanych ubieganiem się
  o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej


  1.Wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej są zwolnione z opłat.

  Zaleca się przedsiębiorcom szczególną ostrożność przy podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do prowadzonych przez siebie rejestrów. Poniżej znajduje się link do strony internetowej Ministerstwa Gospodarki z informacją na temat zachowania szczególnej ostrożności przy dokonywaniu wpisu do rejestrów innych niż CEIDG.

  2. Osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej po 25 sierpnia 2005 r. mogą skorzystać z dwuletniej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

  3. Osoby korzystające z prawa do preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia w przypadku zaprzestania działalności gospodarczej i zarejestrowania się jako bezrobotne, nie nabędą prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

  4. W związku z realizowanym przez Fundację Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych Programem „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”, w którym Fundacja pełni rolę Pośrednika Finansowego w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pragniemy poinformować, że w dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia pożyczkowego na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsc pracy dla wnioskodawców z województwa opolskiego i śląskiego.

  Szczegółowe informacje, dokumenty aplikacyjne oraz dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie www.fundacja.opole.pl

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Aleksandra Wójcikiewicz   Specjalista ds. Programów   231-18-41
  wew. 182
   
  Beata Wijata Specjalista ds. Programów

   231-18-41
  wew. 182

   Beata Śnioszek  Specjalista ds. Programów

   231-18-41
  wew. 182

  Agnieszka Grendysz Specjalista ds. Programów - Stażysta  231-18-41
  wew. 182
   

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Środki na podjęcie działalności gospodarczej [ 18 ]
  plik w formacie PDF ZASADY W SPRAWIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 18-01-19 09:57 705.04KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 705.04KB) pobierz
  plik w formacie DOC DOTACJE - WNIOSEK 07-01-19 11:50 225KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 225KB) pobierz
  plik w formacie PDF DOTACJE-WNIOSEK 07-01-19 11:51 695.62KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 695.62KB) pobierz
  plik w formacie DOC REGULAMIN_DOTACJE_SPÓŁDZIELNIA.doc 16-01-19 08:38 190KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 190KB) pobierz
  plik w formacie DOCX wnisek o przystąpienie do spółdzielni.docx 16-01-19 08:39 33.61KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 33.61KB) pobierz
  plik w formacie DOCX wnisek o założenie spółdzielni.docx 16-01-19 08:40 33.83KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 33.83KB) pobierz
  plik w formacie DOC UMOWA W SPRAWIE PRZYZNANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 16-01-19 08:42 134.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 134.5KB) pobierz
  plik w formacie ODT Oświadczenie o dochodach poręczyciela 16-01-19 08:41 22.61KB pobierz plik w formacie ODT (rozmiar: 22.61KB) pobierz
  plik w formacie DOC Umowa Kupna Sprzedaży 05-12-18 11:09 35KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 35KB) pobierz
  plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-01-19 08:41 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
  plik w formacie DOCX Deklaracja wekslowa 16-01-19 08:42 14.69KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 14.69KB) pobierz
  plik w formacie DOC OŚWIADCZENIE BLOKADA LOKATY 05-12-18 11:09 48KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 48KB) pobierz
  plik w formacie DOC Druk_zmiany_specyfikacji_wydatkow.doc 05-12-18 11:10 41KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 41KB) pobierz
  plik w formacie DOCX druk_rozliczenia_dotacje.odt 11-12-18 07:58 19.79KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 19.79KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wzór podania do Urzędu ( w sprawach indywidualnych) 05-12-18 11:10 33.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 33.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Projekt dla spółdzielni socjalnej 11-12-18 08:00 18.46KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 18.46KB) pobierz
  plik w formacie DOC Oświadczenie właściciela lokalu - zgoda na prowadzenie działalności gospodarczej 11-12-18 07:59 24.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 24.5KB) pobierz
  plik w formacie DOCX WYKAZ_INSTYTUCJI_WSPOMAGAJĄCYCH_PRZEDSIĘBIORCÓW.docx 01-04-19 07:52 9.47KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 9.47KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:15 | Redagował: Beata Śnioszek 2020-01-03 12:39
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5330

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl