• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Pośrednictwo pracy krajowe
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  Poradnictwo zawodowe
  Programy Rynku Pracy i Szkolenia
  Projekty unijne
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  Staże
  Praktyki absolwenckie
  Prace interwencyjne
  Roboty publiczne
  Prace społecznie użyteczne
  Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
  Bon zatrudnieniowy
  Bon na zasiedlenie
  Bon stażowy
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Świadczenie aktywizacyjne
  Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  Finansowanie egzaminów

  Podstawa prawna:
  Art. 40 ust. 3a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia MPIPS z dnia 14 maja 2014r w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667).

  Kryteria i warunki finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu:

  • Osoba bezrobotna oraz inna osoba wymieniona w art. 43 ust. 1 pkt 1-8 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwana dalej „osobą uprawnioną”, może starać się o sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu w formie wniosku zawierającego uzasadnienie celowości.
  • Wniosek rozpatrywany jest w formie pisemnej maksymalnie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.
  • PUP - Gliwice może sfinansować osobie uprawnionej koszty egzaminów lub uzyskania licencji do wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
  • Przy rozpatrywaniu wniosków PUP - Gliwice bierze pod uwagę:
   • możliwości finansowe Urzędu,
   • opinie specjalisty ds. rozwoju zawodowego,
   • wypełnianie przez osobę uprawnioną obowiązków bezrobotnego w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
  • Przyznanie osobie uprawnionej środków na sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji dokonywane jest po uprzednim zawarciu na piśmie pod rygorem nieważności umowy o sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskanie licencji zawierającej prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazania środków na pokrycie ww. kosztów.
  • Kwota środków na sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskanie licencji zostaje przekazana na rachunek bankowy instytucji egzaminującej lub wydającej licencję, w terminie wskazanym w zaświadczeniu wydanym przez instytucję egzaminującą lub wydającą licencję pod warunkiem, że osoba uprawniona pozostaje nadal w rejestrze powiatowego urzędu pracy.
  • Osoba uprawniona, której przyznano sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji zobowiązana jest do:
   • przystąpienia do egzaminu według wyznaczonego przez instytucję egzaminującą terminu,
   • udokumentowania zdania egzaminu lub uzyskania licencji w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty uzyskania uprawnień,
   • pisemnego informowania PUP - Gliwice o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację postanowień umowy o sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji.
  • Wypowiedzenie umowy przez PUP – Gliwice następuje w przypadku niedotrzymania przez osobę uprawnioną warunków umowy o sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji.
  • W przypadku wypowiedzenia umowy przez PUP - Gliwice przyznane środki na sfinansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji wraz z ustawowymi odsetkami podlegają zwrotowi.
  • Zwrot następuje na wskazane przez PUP - Gliwice konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Finansowanie kosztów egzaminów / uzyskania licencji [ 2 ]
  plik w formacie DOC Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu/uzyskania licencji 17-01-19 09:58 28.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 28.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Kryteria finansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji 25-01-18 13:41 223.7KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 223.7KB) pobierz
  Utworzono: 2014-03-14 09:02 | Redagował: Iwona Frątczak 2018-01-25 13:26
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1763

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl