• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Pośrednictwo pracy krajowe
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  Poradnictwo zawodowe
  Programy Rynku Pracy i Szkolenia
  Projekty unijne
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  Staże
  Praktyki absolwenckie
  Prace interwencyjne
  Roboty publiczne
  Prace społecznie użyteczne
  Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
  Bon zatrudnieniowy
  Bon na zasiedlenie
  Bon stażowy
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Świadczenie aktywizacyjne
  Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  Finansowanie kosztów dojazdów na szkolenie

  Podstawa prawna:
  Art. 40 ust.1 pkt 3a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.)

  Kryteria i warunki przyznawania zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji szkolenia:

  • O zwrot kosztów przejazdu na szkolenie mogą się starać osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, zwane dalej „uprawnionymi ” które:
   • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w dniu składania wniosku o zwrot kosztów przejazdu,
   • otrzymały skierowanie na szkolenie z PUP Gliwice,
   • posiadają miesięczny lub okresowy bilet imienny, uprawniający do przejazdów środkami komunikacji publicznej lub bilety jednorazowe, lub w przypadku dojazdu samochodem własnym lub użyczonym, posiadają fakturę za zakup paliwa w okresie odbywania szkolenia.
  • Rozliczenie dotyczy kosztów rzeczywiście poniesionych, udokumentowanych poprzez załączenie biletu elektronicznego, biletów jednorazowych, a w przypadku dojazdu samochodem - faktury za paliwo, umowy użyczenia pojazdu.
  • Zwrot kosztów przejazdu przysługuje za dni, w których uprawniony faktycznie uczestniczył w szkoleniu, zgodnie z listą obecności. W przypadku biletów miesięcznych i okresowych do zwrotu zalicza się również soboty i niedziele oraz dni świąteczne.
  • Wysokość zwrotu kosztów dojazdu nie może przekroczyć 100% faktycznie poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż wysokość kosztów biletu miesięcznego obowiązującego na danej trasie, najtańszym środkiem transportu publicznego.
  • Warunkiem przyznania zwrotu kosztów dojazdu jest złożenie przez uprawnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie 5 dni od daty podjęcia szkolenia, a po przyznaniu zwrotu, w terminie do 5 dnia każdego następnego miesiąca, składanie rozliczenia kosztów dojazdu wraz z wymaganymi załącznikami. 
  • Za miesiąc, w którym uprawniony z własnej winy przerwał szkolenie, zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje.
  • Rozliczone koszty dojazdu za miesiące poprzedzające przerwanie szkolenia podlegają zwrotowi.
  • Wstępnej oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym dokonuje pracownik w Dziale ds. Szkoleń, Instrumentów Rynku Pracy i Programów.
  • O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku, Urząd powiadamia uprawnionego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.
  • W przypadku niemożności rozpatrzenia sprawy w tym terminie, Urząd powiadomi uprawnionego o przyczynie zwłoki i wskaże nowy termin załatwienia sprawy.
  • Kryteria niniejsze stosuje się również w przypadku szkoleń finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Finansowanie kosztów dojazdów na szkolenie [ 4 ]
  plik w formacie PDF Kryteria zwrotu kosztów przejazdu na szkolenie 25-01-18 13:37 299.85KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 299.85KB) pobierz
  plik w formacie DOC Rozliczenie kosztów dojazdu na szkolenie - auto 24-01-17 10:11 40KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 40KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie 17-01-19 09:57 41KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 41KB) pobierz
  plik w formacie DOC Rozliczenie kosztów dojazdu na szkolenie - autobus 24-01-17 10:12 40KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 40KB) pobierz
  Utworzono: 2014-03-14 08:57 | Redagował: Iwona Frątczak 2018-01-25 13:25
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3232

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl