• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Rejestracja INTERNETOWA

  ISTNIEJĄ DWIE FORMY DOKONANIA REJESTRACJI PRZEZ INTERNET


  PRE-REJESTRACJA (czyli rezerwacja terminu rejestracji przez internet)

  PEŁNA REJESTRACJA INTERNETOWA (która musi zostać zaopatrzona stosownym podpisem)


   

    PRE-REJESTRACJA polega na:

  • wypełnieniniu karty rejestracyjnej on-line, oraz
  • stawieniu się do Urzędu Pracy w wyznaczonym przez system terminie, w celu dokonania rejestracji oraz dostarczenia oryginałów dokumentów, a także osobistego podpisania w obecności pracownika     karty rejestracyjnej

  Osoby ubiegające się o zarejestrowanie jako bezrobotne lub poszukujące pracy mogą przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy przekazać do tego Urzędu dane,  za pośrednictwem formularza elektronicznego.
  .

  W momencie prawidłowego wypełnienia wniosku i przekazania niezbędnych danych powiatowy urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa – nie dłuższy niż 7 dni roboczych – w celu dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów        i dokonania rejestracji.


   WAŻNE

  Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny, albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba bezrobotna/poszukująca pracy zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy! W przypadku nie stawienia się osoby - dane powyższe są usuwane z systemu teleinformatycznego.


  PEŁNA REJESTRACJA INTERNETOWA polega na:


  • wypełnieniu karty rejestracyjnej on-line,
  • dołączeniu wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do ustalenia statusu i uprawnień, oraz
  • zaopatrzeniu wniosku o dokonanie rejestracji stosownym podpisem

  Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy podaje we wniosku o dokonanie rejestracji wszystkie niezbędne dane oraz załącza zeskanowane dokumenty, wskazuje właściwy urząd pracy oraz opatruje wniosek:

  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, albo
  • podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, którym mowa w przepisach           o dowodach osobistych.

  WAŻNE

  Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny, albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba złożyła wniosek o zarejestrowanie, załączyła zeskanowane dokumenty oraz oświadczenia, a następnie opatrzyła go odpowiednim podpisem elektronicznym/podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu.


  Chcesz dokonać rejestracji on-line?
  Kliknij w okienko poniżej

   


  Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.2012.1299 z późniejszymi zmianami)


  Pamiętaj!!!

  o obowiązku poinformowania Urzędu Pracy o podjęciu zatrudnienia / innej pracy zarobkowej / działalności gospodarczej 


  Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (m.in. umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą) lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.


  Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny.


  Podstawa prawna: art.74  i art. 119 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)


  Chcesz zgłosić podjęcie pracy? (kliknij tutaj)


    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: rejestracja [ 1 ]
  plik w formacie PDF Numer konta.pdf 26-11-19 12:50 90.89KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 90.89KB) pobierz
  Utworzono: 2014-03-07 14:04 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 10:48
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7438

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl