• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Pośrednictwo pracy krajowe
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  Poradnictwo zawodowe
  Programy Rynku Pracy i Szkolenia
  Projekty unijne
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  Staże
  Praktyki absolwenckie
  Prace interwencyjne
  Roboty publiczne
  Prace społecznie użyteczne
  Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
  Bon zatrudnieniowy
  Bon na zasiedlenie
  Bon stażowy
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Świadczenie aktywizacyjne
  Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  Kierunek przedsiębiorczość

  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wraz z 30 Powiatowymi Urzędami Pracy z województwa śląskiego rozpoczął realizację projektu systemowego, którego celem będzie udzielenie dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej osobom bezrobotnym z regionu. Jednym z partnerów projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach.

  Okres realizacji: 01.06.2013 – 31.05.2015

  Cel projektu:

  • nabycie kompleksowej wiedzy w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • umożliwienie rozpoczęcia działalności gospodarczej osobom bezrobotnym dzięki udzieleniu dotacji,
  • zwiększenie zdolności do wejścia na rynek pracy poprzez identyfikację własnych zasobów i zaplanowanie aktywności zawodowej w ramach Indywidualnego Planu Działania oraz zwiększenie motywacji do podjęcia samozatrudnienia oraz podniesienia świadomości korzyści wynikających z samozatrudnienia.

  Opis projektu:

  w ramach projektu realizowane będą szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, zostaną udzielone bezzwrotne dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej oraz prowadzone będzie doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie zwiększenia motywacji do samozatrudnienia.

  Wartość projektu ogółem:

  39 500 000,00 złotych, wartość projektu w części przypadającej na PUP Gliwice – 1 925 366,75 złotych. Przedsięwzięcie w 80,86 % finansowane z budżetu UE, a w 19,14 % z Funduszu Pracy.

  Grupa docelowa:

  osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Gliwice,

  82 osoby zostanie przeszkolonych z zakresu przedsiębiorczości,

  68 osób otrzyma bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  Wśród osób obejmowanych wsparciem co najmniej 45 % stanowić będą kobiety. Jednocześnie co najmniej 20 % osób to młodzi do 30 roku życia.

  Wsparcie towarzyszące: uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się o refundację kosztów dojazdu

  Rekrutacja do projektu

  Szczegółowe pytania dotyczące regulaminu oraz wątpliwości związane z wypełnianiem wniosku prosimy kierować do nast. osób:

  1. Aleksandra Tabaszewska-Salamon
  2. Anna Staszewska-Mrożek
  Godziny przyjmowania stron oraz składania wniosków:
  pokój: 106, I piętro tut. Urzędu
  tel.:  dotacjeEFS, FP, PFRON (0-32) 231-18-41 w. 182
  przyjmowanie stron: poniedziałek – piątek
  w godzinach 8.00-14.30

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są zobowiązane do złożenia wypełnionego formularza rekrutacyjnego w siedzibie PUP Gliwice lub wysłanie go pocztą/kurierem na adres Urzędu. Formularz rekrutacyjny jest dostępny na stronie internetowej projektu www.kierunek-przedsiebiorczosc.pl oraz w siedzibie urzędu. Osoby, które uzyskają minimum punktowe za ocenę formularza rekrutacyjnego zostaną objęte dalszą częścią rekrutacji: rozmowa z doradcą zawodowym / testem predyspozycji zawodowych celem sprawdzenia czy wnioskodawca charakteryzuje się: samodzielnością, przedsiębiorczością, odpowiedzialnością, umiejętnością planowania i myślenia analitycznego, sumiennością. Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany będzie do wypełnienia formularza określającego potrzeby szkoleniowe.

   

   

  Utworzono: 2014-03-14 13:19 | Redagował: Iwona Frątczak 2017-06-23 08:21
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1868

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl