• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Zasiłek dla bezrobotnych
  Wysokość świadczeń pieniężnych
  Ubezpiecznie zdrowotne
  Dodatek aktywizacyjny
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
  Zwrot kosztów przejazdu
  Zwrot kosztów zakwaterowania
  Stypendium z tytułu podjęcia nauki
  Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych
  Stypendium szkoleniowe
  Pomoc w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych
  Pożyczka szkoleniowa
  Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
  Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  Zasiłek dla bezrobotnych po okresie karencji

  PRAWO DO ZASIŁKU NIE PRZYSŁUGUJE BEZROBOTNEMU, KTÓRY:

  • odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie - zasiłek przysługuje wówczas bezrobotnemu po upływie okresu wskazanego w art. 33 ust. 4 pkt 3 (tj. odpowiednio po 120, 180 lub 270 dniach)
  • po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie - zasiłek przysługuje wówczas bezrobotnemu po upływie okresu wskazanego w art. 33 ust. 4 pkt 3 (tj. odpowiednio po 120, 180 lub 270 dniach)
  • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem, albo na mocy porozumienia stron chyba, że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy - zasiłek przysługuje wówczas bezrobotnemu po upływie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy
  • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia - zasiłek przysługuje wówczas bezrobotnemu po upływie 180 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy
  • otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej - zasiłek przysługuje wówczas bezrobotnemu po upływie po upływie okresu, za który otrzymał ekwiwalent, odprawę
  • otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę zasiłek przysługuje wówczas bezrobotnemu po upływie okresu, za który otrzymał odszkodowanie
  • odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę - zasiłek przysługuje wówczas po zakończeniu odbywania praktyki absolwenckiej
  • zarejestrowal się jako bezrobotny w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej zasiłek przysługuje po upływie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy
  • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzedzie pracy rozwiązał stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia, przed upływem okresów określonych odpowiednio w art. 60a ust. 4, art. 60b ust. 2 oraz art. 60d ust.2 - zasiłek przysługuje wówczas bezrobotnemu po upływie 180 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy

  PRAWO DO ZASIŁKU NIE PRZYSŁUGUJE RÓWNIEŻ BEZROBOTNEMU, KTÓRY:

  • w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie za granicą lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.

  PRAWO DO ZASIŁKU NIE PRZYSŁUGUJE RÓWNIEŻ BEZROBOTNEMU:

  • w okresie pobierania stypendium z tytułu stażu lub odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

  Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium szkoleniowego oraz zasiłku dla bezrobotnych przysługuje prawo wyboru świadczenia.

  _______________________________

  Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów.

  Bezrobotny, który nabył w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do innego państwa, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w celu poszukiwania pracy, zachowuje prawo do tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

  Podstawa prawna: art. 75 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o propomcji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

  Iwona Cichoń

  obsługa osób wg nazwiska A-Ł, oraz N

   Specjalista ds Ewidencji  (32) 231-18-41 wew.102  

  Katarzyna Warchałowska

  obsługa osób wg nazwiska M, oraz O-Z

   Specjalista ds Ewidencji  (32)231-18-41 wew. 184  


  Utworzono: 2014-03-13 10:00 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 11:15
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6957

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl