• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Pośrednictwo pracy krajowe
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  Poradnictwo zawodowe
  Programy Rynku Pracy i Szkolenia
  Projekty unijne
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  Staże
  Praktyki absolwenckie
  Prace interwencyjne
  Roboty publiczne
  Prace społecznie użyteczne
  Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
  Bon zatrudnieniowy
  Bon na zasiedlenie
  Bon stażowy
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Świadczenie aktywizacyjne
  Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  Nowy start

  Okres realizacji: 01.01.2010 – 31.06.2011

  Główny cel i opis projektu:

  Realizowany projekt ma na celu stworzyć nowe możliwości na rynku pracy i aktywizować zawodowo osoby zwalniane z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu lub przewidziane do zwolnienia, zarejestrowane w PUP Gliwice. Zastosowanie różnorodności działań sprawi, że osoby zwalniane odnajdą odpowiednią dla siebie ścieżkę kariery i będą funkcjonowały w nowym dla siebie środowisku zawodowym – zwiększy się ich szansa na podjęcie zatrudnienia lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

  Beneficjenci ostateczni:

  Projekt skierowany jest do 76 osób zwalnianych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu lub przewidzianych do zwolnienia, zarejestrowanych w PUP Gliwice.

  Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

  • szkolenia zawodowe połączone ze wsparciem psychologiczno-doradczym (56 osób)
  • wsparcie doradczo-szkoleniowe (20 osób) wraz z udzieleniem dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego (12 osób)
  • wypłata dodatku relokacyjnego (5 osób) i dodatku motywacyjnego (10 osób)

  Nowe szkolenie na 2011 r. - "Zastosowanie komputera w codziennej pracy + komunikacja interpersonalna w relacjach biznesowych"

  Działania towarzyszące: możliwość refundacji kosztów dojazdu na szkolenie oraz refundacji kosztów opieki nad osobami zależnymi.

  Całkowite wydatki projektu: 1 245 336,05 PLN

  Informacje dodatkowe:

  1. W trakcie szkolenia uczestnicy będą otrzymywali stypendium w kwocie 4zł brutto/godz.
  2. Uczestnikom projektu będzie zapewniony catering.
  3. Osobom dojeżdżającym będą refundowane koszty przejazdu.
  4. Kobietom, aby ułatwić pogodzenie życia rodzinnego z zawodowym zwracany będzie koszt opieki nad dzieckiem.
  5. Po szkoleniu każdemu uczestnikowi szkolenia zostaną przedstawione min. 2 oferty pracy.

  Dodatek relokacyjny i motywacyjny:

  • W ramach realizacji projektu przewiduje się:
   • wypłatę jednorazowego dodatku relokacyjnego w wysokości 6x100% zasiłku dla 5 osób bezrobotnych, które w wyniku przystąpienia do projektu podjęły pracę u pracodawcy oddalonego o ponad 50km.
   • wypłatę jednorazowego dodatku motywacyjnego dla 10 uczestników projektu, którzy wcześniej nie byli objęci wsparciem w ramach Europejskiego funduszu dostosowania do Globalizacji, w tym co najmniej 7 osób, które utraciły zatrudnienie w mikro, małym i średnim przedsiębiorstwie.

  Dodatki relokacyjnego i motywacyjne będą przyznawane uczestnikom projektu do grudnia 2010, na podstawie oświadczeń i innych dokumentów pozwalających stwierdzić istniejące różnice.

  Utworzono: 2014-03-14 13:48 | Redagował: Katowice IntraCOM 2014-03-14 14:42
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1407

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl