• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Obowiązki bezrobotnych

  Bezrobotni mają obowiązek powiadomienia osobistego lub pisemnego Powiatowego Urzędu Pracy do 7 dni:

  • o podjęciu zatrudnienia ( zarówno w pełnym wymiarze czasu pracy jak i niepełnym wymiarze czasu pracy),
  • o rozpoczęciu wykonywania innej pracy zarobkowej (umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą),
  • o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
  • o rozpoczęciu nauki w szkole (za wyjątkiem nauki w szkole dla dorosłych lub przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły),
  • o podjęciu studiów w systemie stacjonarnym;
  • o uzyskaniu przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj.1000,00 zł),
  • o nabyciu prawa do emerytury,  renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekarczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • o pobieraniu nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnegoo, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub  innego świadczenia wypłacanego przez ZUS;
  • o nabyciu prawa do emerytury albo renty przyznanej przez zagraniczny organ;
  • o nabyciu gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych przekarczającyh 2 ha przeliczeniowe;
  • o uzyskiwaniuprzychodów podlegających opodatkowaiu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej,
  • o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe,
  • o nabyciu prawa do zasiłku stałego z OPS;
  • o pobieraniu na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
  • o podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia społecznego  z innego tytułu,
  • o rozpoczęciu pobierania zasiłku dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  • o tymczasowym aresztowaniu lub odbywaniu kary pozbawienia wolności,
  • o zaistnieniu sytuacji powodującej zmianę danych zawartych w karcie rejestracyjnej podanych w dniu rejestracji ( tj. zmiana stanu cywilnego, zameldowania, dowodu osobistego, wykształcenia i inne)

  W przypadku czasowej niezdolności do pracy, bezrobotny obowiązany jest zawiadomić urząd pracy w terminie od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA i dostarczyć to zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia.

  Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w  celu  przyjęcia  propozycji  odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.
  W przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów o pomocy  osobom prawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie może być dłuższy niż 90 dni.

  Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

  Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów

  Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie za granicą lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego (art. 75 ust. 3 Ustawy).

  Bezrobotny zachowuje prawo do zasiłku i stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadający  w okresie przysługiwania zasiłku lub odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych i szkolenia, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (art. 80 ust. 1 Ustawy).

  Bezrobotni, z wyjątkiem odbywających leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego, są obowiązani do przedstawienia zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny na druku określonym odrębnymi przepisami. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego  z  pierwszym dniem niezdolności do pracy (art. 80 ust. 2 Ustawy).

  W przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy bezrobotny jest obowiązany powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania (art. 73 ust. 2a).

  Osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych  i  publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1448 i 1856), ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

  Bezrobotny, który pobrał nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązany do jego  zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego

   Podstawa prawna:

  art. 2 ust. 1 pkt. 2, 33, 41 ust. 11, 73, 74, 75,76, 80 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o propomcji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U.2014.1189 z późniejszymi zmianami)

   

  Pamiętaj!!!

  o obowiązku poinformowania Urzędu Pracy o podjęciu zatrudnienia / innej pracy zarobkowej / działalności gospodarczej 


  Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (m.in. umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą) lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.


  Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny.


  Podstawa prawna: art.74  i art. 119 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)


  Chcesz zgłosić podjęcie pracy? (kliknij tutaj)


  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Iwona Cichoń

  obsługa osób wg nazwiska A-Ł, oraz N

   Specjalista ds Ewidencji  (32) 231-18-41 wew. 102  

  Katarzyna Warchałowska

  obsługa osób wg nazwiska M, oraz O-Z

   Specjalista ds Ewidencji  (32) 231-18-41 wew. 184  
  Utworzono: 2012-08-02 09:48 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 11:12
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3628

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl