• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Pośrednictwo pracy krajowe
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  Poradnictwo zawodowe
  Programy Rynku Pracy i Szkolenia
  Projekty unijne
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  Staże
  Praktyki absolwenckie
  Prace interwencyjne
  Roboty publiczne
  Prace społecznie użyteczne
  Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
  Bon zatrudnieniowy
  Bon na zasiedlenie
  Bon stażowy
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Świadczenie aktywizacyjne
  Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  Odnaleźć siebie

   

  Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

  OKRES REALIZACJI: 01.03.2006 - 31.03.2007

  GŁÓWNY CEL PROJEKTU:

  Aktywizacja zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych poprzez umożliwienie im kształcenia zawodowego oraz zdobycia doświadczenia zawodowego w miejscu pracy.

  BENEFICJENCI OSTATECZNI:

  Projekt przewiduje objąć pomocą grupę 40 kobiet bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach w tym 30 kobiet długotrwale bezrobotnych i 10 kobiet do 25 roku życia.

  W RAMACH PROJEKTU ZAŁOŻONO ZASTOSOWANIE NASTĘPUJĄCYCH FORM WSPARCIA:

  • szkolenie zawodowe (40 beneficjentów ostatecznych)
  • poradnictwo zawodowe (40 beneficjentów ostatecznych)
  • staże/przygotowanie zawodowe (40 beneficjentów ostatecznych)

  DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

  • refundacja kosztów dojazdu na szkolenie oraz na staże/przygotowanie zawodowe
  • refundacja kosztów opieki nad osobami zależnymi

  CAŁKOWITE WYDATKI PROJEKTU: 300 434,78 PLN
  Projekt współfinansowany w 80,00% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Utworzono: 2014-03-14 13:46 | Redagował: Katowice IntraCOM 2014-03-14 14:35
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1314

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl