• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Pośrednictwo pracy krajowe
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  Poradnictwo zawodowe
  Programy Rynku Pracy i Szkolenia
  Projekty unijne
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  Staże
  Praktyki absolwenckie
  Prace interwencyjne
  Roboty publiczne
  Prace społecznie użyteczne
  Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
  Bon zatrudnieniowy
  Bon na zasiedlenie
  Bon stażowy
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Świadczenie aktywizacyjne
  Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  Plan szkoleń

  Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach organizuje szkolenia grupowe według planu szkoleń, który sporządzany jest w oparciu o aktualne potrzeby lokalnego rynku pracy. Plan szkoleń zawiera informacje o tematyce szkoleń, terminach ich realizacji, wymaganiach stawianych kandydatom na szkolenie oraz zasadach rekrutacji uczestników szkolenia.

  Osoba bezrobotna może zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym planowanym w danym roku przez powiatowy urząd pracy. Propozycję udziału w szkoleniu można otrzymać bezpośrednio od pracownika urzędu.

  Realizacja w/w szkoleń będzie uzależniona od posiadanych przez Urząd środków finansowych oraz ilości kandydatów zgłaszających chęć uczestnictwa w szkoleniach. Urząd zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju szkoleń i terminów realizacji.

  Odmowa bez uzasadnionej przyczyny propozycji udziału w szkoleniu powoduje utratę statusu bezrobotnego na okres przewidziany Ustawą.

   

  Informujemy, iż szkolenia organizowane są także w czasie wakacji, przerw międzyświątecznych, ferii. Zajęcia odbywają się o różnych porach dnia, przez cały tydzień (z wyjątkiem niedzieli). Godziny zajęć wynikają z harmonogramu ustalonego przez instytucję szkoleniową i nie można ich dostosować do indywidualnych propozycji uczestników.

  Skierowanie na szkolenie bezrobotnego, w przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoba ta uzyska w wyniku szkolenia. W uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z odpowiedniego funduszu.

   

  PLAN SZKOLEŃ 2019 POWER

  - dla osób poniżej 30 r.ż.

  PLAN SZKOLEŃ 2019 RPO

  - dla osób powyżej 30 r.ż.

  Utworzono: 2014-03-14 08:14 | Redagował: Iwona Frątczak 2019-03-08 09:51
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 16122

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl