• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zgłoś podjęcie pracy

  ZNALAZŁEŚ PRACĘ?

  ROZPOCZĄŁEŚ WYKONYWAĆ UMOWĘ ZLECENIE LUB UMOWĘ O DZIEŁO?

  PODJĄŁEŚ  WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

                                                                                                                     

  PAMIĘTAJ O ZGŁOSZENIU TEGO FAKTU     

          W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY!!!                

   

  Musisz wiedzieć o tym, że TO TY MASZ OBOWIĄZEK (a nie twój pracodawca) -  zgłosić podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ( w tym: podjęcie pracy na okres próbny, w ramach umowy zlecenie czy też umowy o dzieło).

  Na zgłoszenie podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub faktu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej masz 7 dni !!!*

  Miej świadomość tego, że nie zgłoszenie podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej bądź działalności gospodarczej może skutkować karą grzywnył**

  O fakcie podjęcia zarudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej możesz poinformować nas na kilka sposobów.

  Pobierz "wniosek zgłoszenia podjęcia pracy", wypełnij go i zaopatrz własnoręcznym podpisem, a następnie:

  • wyślij zeskanowany pocztą elektroniczną na adres ,
  • wyślij za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres tut. Urzędu,
  • złóż osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w siedzibie PUP Gliwice od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 14.30 (biuro podawcze - parter budynku, pok. 001)

   

  *) Zgodnie z art. 74 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami) "Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaistnieniu innych okoliczności powodujących utrate statusu bezrobotneg, albo utratę prawa do zasiłku".

  **) Zgodnie z art. 119 ust. 2 cyt. Ustawy "Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalnośc gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego urzędu pracy, podlega karze grzywny".

    Wniosek zgłoszenia podjęcia pracy jest do pobrania tutaj

  Wniosek - zgłoszenie podjęcia pracy, działalności gospodarczej, innej pracy zarobkowej2017.pdf

  Utworzono: 2015-03-16 09:26 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 11:31
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 13556

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl