• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Pośrednictwo pracy krajowe
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  Poradnictwo zawodowe
  Programy Rynku Pracy i Szkolenia
  Projekty unijne
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  Staże
  Praktyki absolwenckie
  Prace interwencyjne
  Roboty publiczne
  Prace społecznie użyteczne
  Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
  Bon zatrudnieniowy
  Bon na zasiedlenie
  Bon stażowy
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Świadczenie aktywizacyjne
  Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  Podjęta decyzja

  OKRES REALIZACJI: 01.03.2006 - 31.12.2007

  GŁÓWNY CEL PROJEKTU:

  Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych poprzez umożliwienie im kształcenia zawodowego i językowego oraz zdobycia doświadczenia zawodowego w miejscu pracy, a także udzielenia dotacji dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą.

  BENEFICJENCI OSTATECZNI:

  Projekt przewiduje objąć pomocą grupę 220 osób bezrobotnych w wieku powyżej 25 roku życia, zarejestrowanych do 24 miesięcy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach.

  W RAMACH PROJEKTU ZAŁOŻONO ZASTOSOWANIE NASTĘPUJĄCYCH FORM WSPARCIA:

  • szkolenie językowe (45 beneficjentów ostatecznych)
  • szkolenie zawodowe (70 beneficjentów ostatecznych)
  • poradnictwo zawodowe (45 beneficjentów ostatecznych)
  • przygotowanie zawodowe (45 beneficjentów ostatecznych)
  • szkolenie „Własna działalność gospodarcza” (103 beneficjentów ostatecznych)
  • przyznanie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (105 beneficjentów ostatecznych)
  • doractwo (105 beneficjentów ostatecznych)

  DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

  • refundacja kosztów dojazdu na szkolenie oraz na przygotowanie zawodowe
  • refundacja kosztów opieki nad osobami zależnymi

  CAŁKOWITE WYDATKI PROJEKTU: 1.917.289,33 PLN
  Projekt współfinansowany w 73,74% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Utworzono: 2014-03-14 13:45 | Redagował: Katowice IntraCOM 2014-03-14 14:21
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1256

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl