• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Pożyczka szkoleniowa

  Powiatowy Urząd Pracy może, na wniosek osoby bezrobotnej, udzielić nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia tej osobie podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

  Osoba bezrobotna, ubiegająca się o pożyczkę szkoleniową, do wniosku powinna załączyć oświadczenie przyszłego pracodawcy o możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkolenia.

  Informacje o umowie o udzielenie pożyczki szkoleniowej

  Podstawą udzielenia pożyczki szkoleniowej jest umowa zawarta pomiędzy osobą uprawnioną a Powiatowym Urzędem Pracy, która w szczególności określa:

  • kwotę pożyczki szkoleniowej z uwzględnieniem kwoty należnej instytucji szkoleniowej i kwot przewidzianych na sfinansowanie innych kosztów szkolenia,
  • nazwę i termin szkolenia oraz nazwę i adres instytucji szkoleniowej realizującej szkolenie,
  • plan spłaty rat pożyczki szkoleniowej (okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 18 miesięcy),
  • sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki szkoleniowej, którym jest poręczenie cywilne (poręczycielem może być osoba zatrudniona, prowadząca działalność gospodarczą, pobierająca emeryturę lub rentę przyznaną na co najmniej 2 lata, która miesięcznie osiąga z ww. źródeł dochód co najmniej 1 700 zł brutto),
  • zobowiązanie osoby uprawnionej do wydatkowania pożyczki szkoleniowej na cele określone w umowie,
  • zobowiązanie osoby uprawnionej do powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu i zakończeniu szkolenia finansowanego z pożyczki szkoleniowej oraz przedstawienia dokumentów umożliwiających rozliczenie tej pożyczki i potwierdzających dokonanie opłat należnych instytucji szkoleniowej, poniesienie innych kosztów szkolenia, ukończenie szkolenia i nabycie kwalifikacji,
  • zobowiązanie osoby uprawnionej do zwrotu otrzymanej pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku wykorzystania jej na inne cele niż określone w umowie oraz w przypadku niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia.

   


  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
         


  Utworzono: 2012-08-02 10:19 | Redagował: Katowice IntraCOM 2014-03-14 09:13
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2412

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl