• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Prace interwencyjne

  zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z PUP i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.


  Na prace interwencyjne mogą zostać skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Gliwice.
  Przed wydaniem skierowania do pracy, kandydaci spełniający kryteria określone przez pracodawcę, będą weryfikowani przez doradcę klienta pod kątem celowości zatrudnienia.

   

  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje następujące warianty udzielania wsparcia:

  Czas trwania Częstotliwość refundacji Maksymalna wysokość refundacji Uczestnicy Minimalny okres zatrudnienia po zakończeniu refundacji
  do 6 m-cy za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

  do wysokości zasiłku dla bezrobotnych plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

  Bezrobotni zarejestrowani w PUP Gliwice, uwzględniając wiek, stan zdrowia oraz rodzaje poprzednio wykonywanej pracy


  3 miesiące
  do 12 m-cy za co drugi miesiąc zatrudnienia do wysokości min. wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia
  do 12 m-cy za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia do wysokości zasiłku dla bezrobotnych plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia 6 miesięcy
  do 18 m-cy za co drugi miesiąc zatrudnienia do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia
  do 24 m-cy za każdy kolejny miesiąc zatrudnienia

  do 50%*lub do 80%** minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składka na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia

  *przy zatrudnieniu osób, które nie spełniają warunków koniecznych do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

  **przy zatrudnieniu osób, które spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

  Bezrobotni powyżej 50 roku życia zarejestrowani w PUP Gliwice, uwzględniając wiek, stan zdrowia oraz rodzaje poprzednio wykonywanej pracy
  do 48 m-cy za co drugi miesiąc zatrudnienia

  Po zakończeniu refundacji w ramach prac interwencyjnych pracodawca/przedsiębiorca zobowiązuje się do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres wskazany w Ustawie z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1482 z późn.zm.). Niewywiązanie się z warunku zatrudnienia lub naruszenie innych postanowień zawartej umowy skutkuje zwrotem uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji.
  Szczegółowe warunki zatrudnienia i refundacji określa umowa zawarta z pracodawcą/przedsiębiorcą.
  Pracodawca/przedsiębiorca zainteresowany organizacją prac interwencyjnych składa wniosek do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

  Do wniosku o organizację prac interwencyjnych pracodawca/przedsiębiorca dołącza: oświadczenie o niezaleganiu z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.

  Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
  - wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy  de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  - informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej  w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

  Pracodawca/przedsiębiorca organizujący prace interwencyjne będący beneficjentem pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z 30.04.2004r o postępowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej (Dz. U. z 2018, poz. 362 z późn. zm.) do wniosku o organizacje prac interwencyjnych dołącza informacje, zaświadczenia lub oświadczenia o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 tej ustawy. Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, pomoc nie może być udzielona temu pracodawcy/przedsiębiorcy.

  Pomoc udzielana pracodawcom/przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  pomoc de minimis inna niż w sektorze produkcji rolnej i w sektorze rybołówstwa    pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej

  pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa(niedopuszczalna w odniesieniu do przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej)

  ograniczenia kwotowe*:
  - 200 000 euro w okresie trzech ostatnich lat podatkowych dla "jednego przedsiębiorstwa",
  - 100 000 euro w okresie trzech ostatnich lat podatkowych w odniesieniu do sektora drogowego transportu towarów dla "jednego przedsiębiorstwa"
  15 000 euro w okresie trzech ostatnich lat podatkowych dla "jednego przedsiębiorstwa" 30 000 euro w okresie trzech ostatnich lat obrotowych
  kumulacja
  Pomoc może być łączona z inną pomocą publiczną udzieloną na te same koszty, o ile nie spowoduje to przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej intensywności określonej dla tej innej pomocy.
  podstawa prawna:
  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. nr L 352, z 24.12.2013, str. 1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 r. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. nr L 352, z 24.12.2013, str. 9) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE nr L 193 z 25.07.2007 r., str. 6)

  * Pomoc de minimis sumuje się w okresie trzech lat podatkowych. Oznacza to, że jeżeli np. planowana pomoc de minimis ma zostać udzielona w 2019 r., to łączna wartość pomocy de minimis (wyrażonej jako ekwiwalent dotacji brutto - EDB) otrzymanej przez przedsiębiorstwo w latach 2017-2019 wraz z planowaną pomocą nie może przekroczyć, na dzień jej udzielenia, granicznej kwoty określonej w euro.


  "Jedno przedsiębiorstwo" obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:
  - jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków,
  - jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej,
  - jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akci założycielskim lub umowie spółki,
  - jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

  Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa powyżej w lit. a)–d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

  Jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane wyłącznie dlatego, że każda z nich jest bezpośrednio związana z danym organem publicznym lub danymi organami publicznymi, nie będą traktowane jako wzajemnie powiązane.

  Realizacja ilości umów na organizację prac interwencyjnych uzależniona jest i realizowana do wysokości przyznanych na dany rok budżetowy środków finansowy

  Podstawa Prawna:

  1.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1482 z późn.zm..).
  2.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864).
  3.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 1).
  4.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE nr L 352 z 24.12.2013, str. 9).
  5.Rozporządzenie Komisji (UE) (WE) NR 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis  dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE nr L 193 z 25.07.2007 r., str. 6).

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

  Joanna Fatyga

  Monika Zdunek

   Specjalista ds. Programów

   Specjalista ds. Programów

   32 231 18 41 wew. 312

   32 231 18 41 wew. 312

   
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Prace interwencyjne [ 13 ]
  plik w formacie PDF WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH 09-01-20 12:13 108.16KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 108.16KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zgłoszenie krajowej oferty pracy - prace interwencyjne 09-01-20 12:13 113.77KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 113.77KB) pobierz
  plik w formacie PDF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-01-19 09:26 121.59KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 121.59KB) pobierz
  plik w formacie DOC Zasady organizowania prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach 16-05-19 09:43 135KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 135KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 1 - Wniosek o refundację prac interwencyjnych RPO 09-01-20 12:13 124.53KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 124.53KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 1 -Wniosek o refundację prac interwencyjnych POWER 09-01-20 12:14 101.26KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 101.26KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 1 - Wniosek o refundację prac interwencyjnych FP 09-01-20 12:17 80.18KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 80.18KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę RPO 09-01-20 12:14 95.5KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 95.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę POWER 09-01-20 12:15 72.68KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 72.68KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę FP 09-01-20 12:17 52.82KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 52.82KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 3 - Oświadczenie po okresie refundacji RPO 09-01-20 12:14 97.53KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 97.53KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 3 - Oświadczenie po okresie refundacji POWER 09-01-20 12:15 74.71KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 74.71KB) pobierz
  plik w formacie PDF Załącznik nr 3 - Oświadczenie po okresie refundacji FP 09-01-20 12:17 54.85KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 54.85KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:04 | Redagował: Monika Zdunek 2019-11-28 12:22
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2627

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl