• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Prace społecznie użyteczne

  Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz  opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

  Osoba uprawniona otrzymuje skierowanie z Urzędu Pracy w Dziale, zgodnie z listą osób uprawnionych, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych, sporządzoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

  Skierowanie na prace społecznie użyteczne traci ważność z chwilą: podjęcia pracy przez osobę uprawnioną, przerwania przez osobę uprawnioną prac społecznie użytecznych, nabycia przez bezrobotnego prawa do zasiłku, przyznania renty, otrzymania zasiłku stałego, powstania nowego podmiotu w wyniku połączenia placówek, osiągnięcia wieku emerytalnego, tymczasowego aresztowania. Ponowne wykonywanie przez osobę uprawnioną prac społecznie użytecznych wymaga zgody PUP Gliwice.    

  Przy przydziale prac społecznie użytecznych należy uwzględnić wiek osoby uprawnionej, jej zdolność do wykonywania tych prac oraz, w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje.

  Osoba uprawniona wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac. Pomiędzy podmiotem, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne a osobą przyjmowaną do pracy na podstawie skierowania z Urzędu Pracy nie jest zawierana żadna umowa i nie występuje stosunek pracy.

  Podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne zapoznaje osobę uprawnioną z: pisemnym harmonogramem wykonywania prac społecznie użytecznych,  rodzajem przydzielonych jej prac,  miejscem i zakresem ich wykonywania, a także z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Podmiot, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne prowadzi ewidencję prac wykonywanych przez osoby uprawnione i ustala wysokość przysługujących im świadczeń, uwzględniając rodzaj wykonywanej pracy.

  Wykonywanie prac społecznie użytecznych przez osobę uprawnioną może maksymalnie trwać do 10 godzin tygodniowo.

  Osoby uprawnione otrzymują świadczenie wypłacone przez gminę lub podmiot, w wysokości 8,10 zł za godzinę pracy. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

  O niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, osoba uprawniona zawiadamia podmiot lub gminę, w której wykonuje prace społecznie użyteczne oraz PUP Gliwice w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia oraz dostarcza to zaświadczenie do Urzędu Pracy w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia. W przypadku wystąpienia w okresie wykonywania prac społecznie użytecznych niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad członkiem rodziny, osoba uprawniona jest zobowiązana przedstawić zaświadczenie lekarskie, potwierdzające okres niezdolności do pracy. Nie przedstawienie w/w zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje przerwaniem prac społecznie użytecznych z winy bezrobotnego i pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej z pierwszym dniem niezdolności do pracy.

  Jeżeli osoba uprawniona z własnej winy przerwie wykonywanie prac społecznie użytecznych zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:

  - 120 dni - dotyczy pierwszej odmowy,

  - 180 dni - dotyczy drugiej odmowy,

  - 270 dni - dotyczy trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

  W przypadku, gdy osoba uprawniona po otrzymaniu skierowania nie podjęła prac społecznie użytecznych, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na w/w okres.

  Od świadczenia pieniężnego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, wypadkowe ani zdrowotne.

  Osoba uprawniona, wykonująca prace społecznie użyteczne może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu na prace społecznie użyteczne. Druk wniosku oraz Zasady dokonywania zwrotu kosztów przejazdu można otrzymać u doradcy klienta, który wydał skierowanie na prace społecznie użyteczne. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu powinien zostać złożony przez osobę uprawnioną w okresie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia prac społecznie użytecznych, w Biurze Podawczym Urzędu Pracy. Wniosek złożony po tym terminie nie będzie rozpatrzony.

  Skierowania na prace społecznie użyteczne osobom uprawnionym wydaje Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego - pokój 002, 006, 007, 008.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Prace społecznie użyteczne [ 2 ]
  plik w formacie DOC ZASADY DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU NA PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 04-09-19 08:37 41KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 41KB) pobierz
  plik w formacie DOC WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU NA PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 04-09-19 08:34 32KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 32KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:04 | Redagował: Beata Śnioszek 2018-03-07 14:46
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2232

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl