• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Pośrednictwo pracy krajowe
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  Poradnictwo zawodowe
  Programy Rynku Pracy i Szkolenia
  Projekty unijne
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  Staże
  Praktyki absolwenckie
  Prace interwencyjne
  Roboty publiczne
  Prace społecznie użyteczne
  Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
  Bon zatrudnieniowy
  Bon na zasiedlenie
  Bon stażowy
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Świadczenie aktywizacyjne
  Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  Projekty zakończone

  Zakończone projekty:
  „Podejmij wyzwanie” Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 1.2
  Wspieranie młodzieży na rynku pracy, schemat A
  „Podjęta decyzja” Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 1.3
  Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, schemat A
  „Odnaleźć siebie” Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 1.6
  Integracja i reintegracja zawodowa kobiet
  „Strzał w dziesiątkę” Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
  działanie 6.1
  Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
  "Nowy Start" Program Operacyjny Kapitał Ludzki poddziałanie 8.1.2
  "Zacznij od nowa" Program operacyjny Kapitał Ludzki poddziałanie 7.2.1
  "Równe szanse" Program Operacyjny Kapitał Ludzki poddziałanie 6.1.1
  "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Gliwice i Powiecie Gliwickim (I)" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach (I)  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 
  Kierunek Przedsiębiorczość Program Regionalny
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Gliwice i Powiecie Gliwickim (II) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
   Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach (II)  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego  
  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Gliwice i Powiecie Gliwickim (III) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach (III)  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

  W partnerstwie:

   

  Zakończone projekty:
  „Gliwicki Program
  Adaptacji Zawodowej”
  Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 1.5
  Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka
  Utworzono: 2014-03-14 13:44 | Redagował: Iwona Frątczak 2019-04-30 11:01
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1462

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl