• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Przyznanie statusu poszukującego pracy

  Poszukujący pracy oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3 ustawy, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy.

  Osobą poszukującą pracy może być m.in. osoba która:

  • nie spełnia warunków koniecznych do nabycia statusu osoby bezrobotnej,
  • pozostaje w zatrudnieniu lub wykonuje inną pracę zarobkową i poszukuje dodatkowego zatrudnienia,
  • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • jest żołnierzem rezerwy,
  • pobiera rentę szkoleniową,
  • pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art.70 ust.6,
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • pracownikiem oraz osobą wykonującą inną pracę zarobkową zainteresowaną pomocą w rozwoju zawodowym.

  Osobie zarejestrowanej jako poszukująca pracy nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych oraz nie przysługuje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.


  Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt. 22 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o propomcji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)


  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Maria Florczyk  Specjalista ds Rejestracji  (32) 231-18-41 wew.104  
   Kamila Pelizg  Specjalista ds Rejestracji  (32) 231-18-4 wew. 104  
  Utworzono: 2012-08-03 10:33 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 11:04
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3581

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl