• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Pośrednictwo pracy krajowe
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  Poradnictwo zawodowe
  Programy Rynku Pracy i Szkolenia
  Projekty unijne
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  Staże
  Praktyki absolwenckie
  Prace interwencyjne
  Roboty publiczne
  Prace społecznie użyteczne
  Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
  Bon zatrudnieniowy
  Bon na zasiedlenie
  Bon stażowy
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Świadczenie aktywizacyjne
  Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  Punkt wyjścia

  Okres realizacji: 01.01.2010 – 31.12.2010

  Główny cel i opis projektu:

  Realizowany projekt ma na celu wszechstronne przygotowanie osób bezrobotnych do podejmowania działań mających na celu zdobycie zatrudnienia. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia jest podstawowym wyzwaniem dla polityki zatrudnieniowej państwa a dokonujące się zmiany na rynku pracy wymagają dostosowania kwalifikacji umiejętności do potrzeb pracodawców. Od zakresu i efektywności prowadzenia poszczególnych form wsparcia, a także dopasowania ich do lokalnego rynku pracy zależy skuteczność podejmowanych działań.

  Beneficjenci ostateczni:

  Projekt skierowany jest do 722 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice, w szczególności osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymieniowych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

  • szkolenia (478 osób)
  • staże zawodowe (126 osób)
  • wypłata jednorazowych środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (154 osoby)
  • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy (722 osoby)

  Działania towarzyszące:

  • możliwość refundacji kosztów dojazdu na szkolenie, na staż oraz refundacji kosztów opieki nad osobami zależnymi.

  Całkowite wydatki projektu: 7 153 200,00 PLN

  Utworzono: 2014-03-14 13:18 | Redagował: Iwona Frątczak 2014-06-05 15:01
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1341

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl