• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ

  Kto może być bezrobotnym?

  W powiatowym urzędzie pracy może być zarejestrowana jako bezrobotna osoba, która:

  • Nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.
  • Nie wykonuje innej pracy zarobkowej tzn. nie wykonuje pracy na podstawie umowy ajencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych usług rolniczych).
  • Jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia:
   • w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zakładzie lub służbie,
   • w połowie wymiaru czasu pracy – w przypadku osoby niepełnoprawnej, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia.
  • Nie uczy się w szkole w systemie dziennym.
  • Ukończyła 18 lat.
  • Nie ukończyła 60 lat – kobieta, a mężczyzna 65.
  • Nie nabyła prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej z tytułu niezdolności do pracy.
  • Nie pobiera świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub wychowawczego, zasiłku przedemerytalnego – po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
  • Nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego, stałego wyrównawczego lub renty socjalnej.
  • Nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu jego pobierania.
  • Nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych oraz nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako domownik w takim gospodarstwie.
  • Nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) gospodarstwa stanowiącego dział specjalnej produkcji rolnej w rozumieniu przepisów podatkowych chyba, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy z indywidualnych gospodarstw rolnych z 2,6 ha, ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o podatku rolnym, oraz nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako domownik w takim gospodarstwie.
  • Nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej od dnia ustalonego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej do dnia wyrejestrowania tej działalności i jej nie zawiesił.
  • Nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników (w KRUS-ie) lub zaopatrzenia emerytalnego.
  • Nie jest tymczasowo aresztowana.
  • Nie odbywa kary pozbawienia wolności.
  • Nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysokości przekraczającej połowy najniższego wynagrodzenia (z innego tytułu niż praca) polegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
  • Zarejestrowała się we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) lub pobytu – powiatowym urzędzie pracy.

  Wszystkie osoby, które spełniają powyższe warunki i zarejestrują się w powiatowym urzędzie pracy otrzymują status bezrobotnego.

  Jak zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy?

  Rejestracji dokonuje się w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów, wypełnienia karty rejestracyjnej oraz poświadczenia własnym podpisem prawdziwości złożonych oświadczeń w obecności pracownika urzędu pracy.

  Do rejestracji wymagane są następujące dokumenty:

  1. dowód osobisty,
  2. dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia,
  3. świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień,
  4. dokumenty o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac.

  Osoba niepełnosprawna, oprócz tych dokumentów przedkłada orzeczenie o niepełnosprawności.
  Urząd Pracy może sporządzać odpisy lub kserokopie z przedkładanych dokumentów.
  Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej.

  Jakie świadczenia przysługują bezrobotnym z Funduszu Pracy?
  • zasiłek dla bezrobotnych
  • dodatek szkoleniowy
  • dodatek aktywizacyjny
  • stypendia
  • Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:
  1. Nie ma dla niego propozycji odpowiedniego zatrudnienia, skierowania do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na utworzone dodatkowe miejsca pracy oraz
  2. W okresie 18 m-cy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:
  • był zatrudniony i osiągnął wynagrodzenie w kwocie co najmniej najniższego wynagrodzenia; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
  • wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, jeśli osiągnął z tego tytułu dochodów w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia,
  • wykonywał pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, jeśli wysokość wynagrodzenia, od którego była odprowadzana składka ubezpieczeniowa była nie niższa niż minimalne wynagrodzenie,
  • opłacał składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, jeśli wysokość wynagrodzenia, od którego była odprowadzana składka ubezpieczeniowa była nie niższa niż minimalne wynagrodzenie,
  • wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, jeśli wysokość wynagrodzenia, od którego była odprowadzana składka ubezpieczeniowa była nie niższa niż minimalne wynagrodzenie,
  • wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), będąc członkiem tej spółdzielni, jeżeli wysokość wynagrodzenia, od którego była odprowadzana składka ubezpieczeniowa była nie niższa niż minimalne wynagrodzenie,
  • opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem za granicą u pracodawcy zagranicznego.
  1. Do wymaganego okresu 365 dni zalicza się również okresy:
  • zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej,
  • urlopu wychowawczego,
  • pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, świadczenia rehabilitacyjnego oraz przypadającego bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia , wykonywania albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego, jeśli podstawę wymiaru tych zasiłków stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.
  • także okresy nie wymienione wyżej, za które opłacana była składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składki stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie oraz
  • okres, za który przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy.
  1. Prawo do zasiłku przysługuje także bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych, zarejestrowanych w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeśli suma okresów zatrudnienia, podlegających ubezpieczeniu w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności , wynosiła co najmniej 365 dni. W przypadku pozbawiania wolności w okresie pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary.
  Długość okresu pobierania zasiłku przez bezrobotnego

  Jest zróżnicowana w zależności od sytuacji na lokalnym rynku pracy i wynosi:

  1. 6 miesięcy – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeśli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 125% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
  2. 12 miesięcy – dla bezrobotnych:
  • zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeśli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 125% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lub
  • są bezrobotnymi powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku;
  1. 18 miesięcy dla bezrobotnych:
  • zamieszkałych w dniu nabycia prawa do zasiłku oraz w okresie jego pobierania na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeśli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 2-krotnie przeciętną stopę bezrobocia w kraju, oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni uprawniający do zasiłku lub
  • którzy maja na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

  Stopa bezrobocia na obszarze działania poszczególnych powiatowych urzędów pracy ogłaszana jest corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

  Obowiązki bezrobotnego
  1. Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych terminach oraz na każde wezwanie w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia.
  2. Bezrobotny ma obowiązek przyjmowania propozycji odpowiedniego zatrudnienia tj. do którego ma wystarczające kwalifikacje lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu.
  3. Bezrobotny ma obowiązek poddania się badaniom lekarskim mającym na celu ustalenia zdolności do pracy.
  4. Bezrobotny obowiązany jest zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego. Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inna pracę zarobkową bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny.
  5. Bezrobotnym, którzy w okresie krótszym niż 30 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia ma obowiązek uprzedniego powiadomienia o tym powiatowego urzędu pracy pod rygorem pozbawienia statusu bezrobotnego.
  6. Bezrobotny obowiązany jest do składania powiatowemu urzędowi pracy co miesiąc pisemnego oświadczenia o dochodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie. W razie nie dokonania tych czynności zasiłek lub inne świadczenie przysługuje od dnia złożenia oświadczenia i innych wymaganych dokumentów.
  7. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie pieniężne obowiązana jest do jego zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  8. O każdym przypadku zmiany miejsca zameldowania lub pobytu bezrobotny obowiązany jest zawiadomić powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowany podając aktualne miejsce zameldowania lub pobytu. Osoba, która zmieniła zameldowanie lub miejsce pobytu obowiązana jest zgłosić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym do aktualnego miejsca zameldowania lub pobytu.
  9. W przypadku czasowej niezdolności do pracy, bezrobotny obowiązany jest zawiadomić urząd pracy w terminie 2 dni, przekazać powiatowemu urzędowi pracy zaświadczenie o tej niezdolności wystawione na odpowiednim druku.
  Utrata statusu bezrobotnego

  Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego, gdy:

  1. Nie spełnia warunków określonych w pkt I.
  2. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w ciągu 5 dni
   o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa.
  3. Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, wykonywania robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy.
  4. Odmówiła poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy. Pozbawienie statusu bezrobotnego dla osób wymienionych w pkt 2-4 następuje na okres 3 miesięcy.
  5. Złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego.
  Roboty publiczne

  To zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

  Programy specjalne

  Programami mogą być objęte osoby zakwalifikowane przez Powiatowy Urząd Pracy (np. bezrobotni, pracownicy w okresie wypowiedzenia stosunku pracy – stosunku służbowego – z przyczyn dotyczących zakładu pracy, poszukujący pracy, długotrwale bezrobotni itp.) W ramach umowy pomiędzy kierownikiem powiatowego urzędu pracy oraz pracodawcą - na zasadach i warunkach określonych w kosztorysie – mogą być finansowane m.in. następujące przedsięwzięcia:

  • refundowanie pracodawcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy,
  • refundowanie pracodawcy części kosztów dowozu do pracy osób zatrudnionych na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy i z powrotem,
  • refundowanie osobie objętej programem specjalnym części kosztów dojazdu do pracy, w związku z zatrudnieniem poza miejscem stałego zamieszkania,
  • refundowanie osobie objętej programem części kosztów zakwaterowania, w związku z podjęciem pracy poza miejscem stałego zamieszkania,
  • refundowanie pracodawcy części kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanych osób, pod warunkiem zatrudniania ich przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  • refundowanie pracodawcy kosztów szkolenia, pod warunkiem zatrudniania skierowanej osoby przez okres co najmniej 12 miesięcy, jeżeli osoba ta nie posiada żadnych kwalifikacji lub posiada kwalifikacje, na które brak jest ofert pracy na lokalnym rynku pracy,
  • przyznanie pracodawcy jednorazowej refundacji wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, pod warunkiem zatrudniania przez okres co najmniej 12 miesięcy skierowanej osoby,
  • udzielenie pracodawcy pożyczki ze środków Funduszu Pracy na tworzenie dla skierowanych osób dodatkowych miejsc pracy,
  • udzielenie pracodawcy nieoprocentowanej pożyczki ze środków Funduszu Pracy na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, pod warunkiem zatrudniania skierowanych osób przez okres co najmniej 36 miesięcy,
  • refundowanie pracodawcy części kosztów z tytułu spłaty odsetek od kredytu udzielonego przez bank (instytucje) na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, pod warunkiem zatrudniania skierowanych osób przez okres co najmniej 24 miesięcy
  • refundowanie pracodawcom za skierowanych bezrobotnych części kosztów poniesionych na szkolenie zawodowe w miejscu pracy.

  Opracowano na podstawie www.praca.gov.pl

  Gminy zagrożone

  Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 stycznia 2001 roku w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do stypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym

  W powiatach (gminach) wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia stosuje się instrumenty ekonomiczno-finansowe oraz preferencje przewidziane w:

  1. ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 oraz z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324) - dla gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,
  2. ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324) - dla podatników używających środków trwałych w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym albo zagrożonych recesją i degradacją społeczną,
  3. ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27) - dla podatników używających środków trwałych albo korzystających z ulg uczniowskich w gminach o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo zagrożonych recesją i degradacją społeczną.

  Opracowano na podstawie www.praca.gov.pl

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 8053

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl