• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

  1. Osoba bezrobotna posiadająca co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 7 roku życia lub pełniąca opiekę nad osobą zależną, zwana dalej „osobą uprawnioną”, może starać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem w przypadku:
  • a)      podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  • b)      skierowania na staż;
  • c)      skierowania na przygotowanie zawodowe dorosłych (PZD);
  • d)     skierowania na szkolenie;

  na podstawie wniosku o zwrot poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą zależną, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Kryteriów.

  Za OSOBĘ ZALEŻNĄ uznaje się osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy, lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

  1. Refundacja, o której mowa powyżej, może mieć miejsce w przypadku, gdy miesięczny przychód osoby uprawnionej nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  2. Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem należy złożyć w dniu:
  • - rozpoczęcia stażu,
  • - wydania skierowania na szkolenie,
  • - wydania skierowania na PZD,
  • - podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

  UWAGA! Refundacja nie przysługuje z mocą wsteczną, dlatego może mieć miejsce dopiero od dnia złożenia wniosku o sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi lub osoba zależną.

  1. Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni od daty jego złożenia. Rozpatrzeniu będą podlegały wnioski i rozliczenia kompletne.
  2. Wstępnej oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym dokonuje pracownik PUP Gliwice
  3. Przyznanie osobie uprawnionej refundacji kosztów, dokonywane jest po uprzednim zawarciu na piśmie, pod rygorem nieważności, umowy o sfinansowanie kosztów opieki, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszych Kryteriów.
  4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku oraz zawarcia Umowy, osoba uprawniona składa miesięczne Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą zależną, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych Kryteriów wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do 5 dnia kalendarzowego każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba uprawniona poniosła koszt. Rozliczenie wraz z załącznikami należy składać osobiście w Biurze Podawczym tut.Urzędu (pok.001) lub za pomocą poczty tradycyjnej.
  5. Zwrotowi  podlega koszt w wysokości 100% udokumentowanych wydatków, nie więcej jednak niż połowa zasiłku dla bezrobotnych, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono te koszty.
  6. W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi przysługuje na okres do 6 miesięcy.
  7. W przypadku skierowania na staż / PZD / szkolenie, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi przysługuje na okres odbywania stażu / PZD / szkolenia.
  8. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą zależną, przysługuje za dni faktycznego uczestnictwa w stażu/szkoleniu/PZD/ oraz za dni nieobecności usprawiedliwionej poprzez przedstawienie zwolnienia lekarskiego w formie druku ZUS ZLA.
  9. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi lub osobą zależną nie przysługuje jeśli osoba bezrobotna podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego była zatrudniona bezpośrednio przed zarejestrowaniem w tut.Urzędzie, odbywała u niego staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub praktyczną naukę zawodu bezpośrednio przed ubieganiem się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi lub osobą zależną.
  10. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą zależną nie przysługuje w przypadku:
  • a)      przerwania stażu / PZD / szkolenia / zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • b)      ukończenia przez dziecko 6 roku życia lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego 7 roku życia,
  • c)      zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem / dziećmi lub osobą zależną,
  • d)     osiągnięcia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej miesięcznych przychodów przekraczających minimalne wynagrodzenie za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008).
  1. Na wniosek osoby uprawnionej, może być wypłacona zaliczka na refundację kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą zależną.
  2. PUP Gliwice umożliwia osobie uprawnionej zapoznanie się  z obowiązującymi zasadami finansowania kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi lub osobą zależną, przed podpisaniem przez osobę uprawnioną umowy.
  3. Kryteria niniejsze  stosuje się w przypadku stażu/szkoleń/PZD/podjęcia zatrudnienia finansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
         
         
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Rozporządzenia [ 6 ]
  plik w formacie PDF Rozporządzenie MPiPS z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej (Dz. U. 123 poz. 1023) 12-01-10 33.02KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 33.02KB) pobierz
  plik w formacie PDF 2009.01.07 - Rozporządzenie - w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne 05-01-10 33KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 33KB) pobierz
  plik w formacie PDF 2008.03.02 - Rozporządzenie - w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy 05-01-10 62.29KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 62.29KB) pobierz
  plik w formacie PDF 2008.03.02 - Rozporządzenie - w sprawie standardów usług pracy 05-01-10 69.76KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 69.76KB) pobierz
  plik w formacie PDF 2004.11.26 - Rozporządzenie MGiP - w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy 05-01-10 83.18KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 83.18KB) pobierz
  plik w formacie PDF 2004.10.06 - Rozporządzenie MGiP - w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego 05-01-10 81.73KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 81.73KB) pobierz
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Ustawy [ 2 ]
  plik w formacie PDF 2009.06.19 - Ustawa z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 05-01-10 42.88KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 42.88KB) pobierz
  plik w formacie PDF 1997.08.27 - Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 05-01-10 239.23KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 239.23KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:16 | Redagował: Iwona Frątczak 2017-08-14 09:52
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3064

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl