• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Rejestracja OSOBISTA

  Rejestracja osób bezrobotnych odbywa się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach 

  w pokoju nr 004 (parter) w godzinach od 08.00 do 14.00


  W celu dokonania rejestracji w PUP Gliwice osoba bezrobotna ubiegająca się o zarejestrowanie:

   

  • zgłasza się osobiście do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa

   (w przypadku posiadania zameldowania tymczasowego na terenie Gliwic - potwierdzenie o takim zameldowaniu należy przedłożyć
   do wglądu pracownikowi rejestracji)

   WAŻNE!

  Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny dokonuje się z dniem, w którym osoba:

  • zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy,
  • poświadczyła własnoręcznym podpisem prawdziwość przekazanych przez nią danych, oraz
  • złożyła, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: "Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy."

  Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych w karcie rejestracyjnej (m.in. zmiana zameldowania, zmiana adresu do korespondencji, stanu cywilnego, dowodu osobistego itp).

  Rejestracja bezrobotnego w urzędzie pracy wyłącza możliwość rejestracji w tym samym urzędzie pracy jako poszukującego pracy oraz posiadania takiego statusu przez okres posiadania statusu bezrobotnego.

  Zobacz jakie dokumenty są wymagane podczas:

  Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.2012.1299 z późniejszymi zmianami)


  Pamiętaj!!!

  o obowiązku poinformowania Urzędu Pracy o podjęciu zatrudnienia / innej pracy zarobkowej / działalności gospodarczej 


  Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (m.in. umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą) lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.


  Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny.


  Podstawa prawna: art.74  i art. 119 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)


  Chcesz zgłosić podjęcie pracy? (kliknij tutaj)


  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Katarzyna Paczkowska
  Specjalista ds Rejestracji

   (32) 231-18-41 wew. 104

  Kamila Pelizg Specjalista ds Rejestracji

   (32) 231-18-41 wew. 104

   

   

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: rejestracja [ 1 ]
  plik w formacie PDF Numer konta.pdf 26-11-19 12:50 90.89KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 90.89KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 09:18 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 10:50
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5152

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl