• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Rejestracja INTERNETOWA lub OSOBISTA

  Osoba poszukująca pracy może się zarejestrować w Urzędzie Pracy:

  • osobiście lub
  • za pośrednictwem internetu.

   _______________________________

   

  REJESTRACJA OSOBISTA

  Rejestracja osób poszukujących pracy odbywa się w Powiatowym Urzędzie Pracy
  w Gliwicach
  w pokoju nr 004 (parter) w godzinach od 08.00 do 14.00


  Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy


  •  zgłasza się osobiście do powiatowego urzędu pracy, oraz

  przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

  • dowód osobisty, albo inny dokument tożsamości (paszport)
  • odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
  • świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,
  • dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada,
  • osoba niepełnosprawna, oprócz ww. dokumentów, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności.

   _______________________________

  Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy dokonuje się
  z dniem
  , w którym osoba:

  • zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy,
  • poświadczyła własnoręcznym podpisem prawdziwość przekazanych przez nią danych, oraz
  • złożyła, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: "Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy."

  Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku:

  • nieprzedłożenia wyżej wymienionych dokumentów,
  • odmowy przekazania wymaganych danych,
  • odmowy poświadczenia przekazanych danych i złożenia oświadczenia, o którym mowa wyżej. 

  Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych podanych w karcie rejestracyjnej.

   _______________________________

  PONOWNA REJESTRACJA POSZUKUJĄCEGO PRACY

  Jeżeli osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy była wcześniej zarejestrowana w rejestrze poszukujących pracy, ponowna rejestracja polega na dokonaniu uzupełnienia lub modyfikacji danych dotyczących osoby istniejących w rejestrze poszukujących pracy.

  Jeżeli nie nastąpiła zmiana w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownika powiatowego urzędu pracy dowód osobisty albo inny dokument tożsamości wraz z oświadczeniem, że przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie.

   _______________________________

  REJESTRACJA INTERNETOWA

  Jeżeli chcesz dokonać rejestracji w tut. Urzędzie jako osoba poszukująca pracy on-line (czyli INTERNETOWO)  (kliknij tutaj).


  Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.2012.1299 z późniejszymi zmianami)

   

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Maria Florczyk  Specjalista ds Rejetsracji  (32) 231-18-41 wew.104  
  Kamila Pelizg   Specjalista ds Rejestracji  (32) 231-18-41 wew. 104  
  Utworzono: 2012-08-02 09:28 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 10:53
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2008

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl