• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Rok 2015

  Oś priorytetowa – VII  Regionalny rynek pracy

  Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia  - projekty dla publicznych służb zatrudnienia

  Tytuł projektu – Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach

  Okres realizacji

  2015-07-01 - 2015-12-31

  Cel projektu

  Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia,  zarejestrowanych jako bezrobotni.

  Grupa docelowa

  W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 226 osób zarejestrowanych w PUP Gliwice, powyżej  30 roku życia, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) i profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), należących co najmniej do jednej z grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia
  • kobiety
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach

  Dla każdego z uczestników, przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. W zależności od potrzeb i możliwości, uczestnicy projektu będą korzystali z odpowiednich form wsparcia w ramach projektu tj.

  –        szkolenia zawodowe

  –        prace interwencyjne

  –        jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

  –        refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

   

  Głównym rezultatem projektu będzie zwiększenie zatrudnienia wśród grupy docelowej.

   

  Wartość projektu = Dofinansowanie projektu – 3 191 900,00 zł

  Utworzono: 2016-05-23 11:28 | Redagował: Iwona Frątczak 2017-06-23 11:03
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 629

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl