• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Rok 2016

   Oś priorytetowa - VII Regionalny rynek pracy.                                                                                 Działanie 7.2 Poprawa zdolności zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe (dla publicznych służ zatrudnienia).                                  Tytuł projektu - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach (II)

  Cel główny projektu

  Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 + pozostających bez pracy zarejestrowanych w powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach.

   

  Uzasadnienie spełnienia kryteriów dostępu, horyzontalnych i dodatkowych

  I. Realizacja zasad horyzontalnych

  II. Uzasadnienie kryteriów dostępu

  Grupa docelowa

  Uczestnikami projektu pn.: Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach (II) są 232 osoby ( w tym 122 K – co stanowi 52,60%) powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w PUP Gliwice, jako osoby bezrobotne, którym został ustalony I lub II profil pomocy, należących co najmniej do jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu wszyscy jego uczestnicy zostaną objęci: ustaleniem profilu pomocy i przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwem pracy lub poradnictwem zawodowym. W zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości, uczestnicy projektu będą korzystali z pozostałych form wsparcia w ramach projektu tj.:

  - szkolenia zawodowe, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej ( w tym 45 osób po szkoleniu), wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy.

   Osoby niepełnosprawne

  Na obszarze właściwym PUP Gliwice na koniec listopada 2015 odnotowano 3556 osób ( w tym 1871 K) powyżej 30 roku życia należących do I i II profilu pomocy, w tym:

  - 198 osób niepełnosprawnych ( w tym 89 K). W nawiązaniu do szczegółowych kryteriów dostępu wyboru projektów , w grupie docelowej niniejszego projektu uwzględniono, że 5,56 % liczby uczestników projektu będą stanowiły osoby niepełnosprawne tj. 13 osób ( w tym 7 K)

   Osoby długotrwale

  Na obszarze właściwym PUP Gliwice na koniec listopada 2015 odnotowano 3556 osób ( w tym 1871 K) powyżej 30 roku życia należących do I i II profilu pomocy, w tym:

  - 2147 osób długotrwale bezrobotnych ( w tym 1152 K). W nawiązaniu do szczegółowych kryteriów dostępu wyboru projektów , w grupie docelowej niniejszego projektu uwzględniono, że 60,38 % liczby uczestników projektu będą stanowiły osoby długotrwale bezrobotne tj. 140 osób ( w tym 74 K)

   Niskie kwalifikacje

  W nawiązaniu do szczegółowych kryteriów dostępu wyboru projektów, w grupie docelowej niniejszego projektu uwzględniono, że 50 % liczby uczestników projektu będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach tj. 116 osób ( w tym 62 K)

   Efektywność zatrudnieniowa

  Na zakończenie projektu zaplanowano, że wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wśród osób, które zakończyły udział w projekcie i podjęły zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu zakończenia udziału w projekcie, wyniesie:

  - dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych co najmniej 43%

  - dla osób niepełnosprawnych co najmniej 33%

  - dla osób długotrwale bezrobotnych co najmniej 30%

  - dla osób o niskich kwalifikacjach co najmniej 38%

  - dla kobiet co najmniej 39%

  - dla osób w wieku 50 lat i więcej co najmniej 33%

   Informacja na temat realizacji usług finansowych poza Funduszem Pracy

  Udzielenie wsparcia w postaci usług i instrumentów wskazanych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostanie poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 34a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Analiza ta pozwoli na dopasowanie oferty pomocy w taki sposób, aby odpowiadała na rzeczywiste potrzeby danego uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu otrzyma ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy wsparcia z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

  W związku z koniecznością zapewnienia realizacji wszystkich form wsparcia wymaganych dla danego uczestnika projektu zgodnie z indywidualną diagnozą, uczestnikom projektu są udzielane także usługi rynku pracy w rozumieniu art. 35 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które nie są finansowane w ramach projektu ze środków FP.

  Wpływ projektu na zatrudnienie

  Wpływ projektu na zatrudnienie został uzasadniony w punkcie B7 wniosku (kryteria efektywności zatrudnieniowej ). Projekt zakłada osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej określonych w punkcie E2.

  Utworzono: 2016-05-23 11:28 | Redagował: Iwona Frątczak 2019-04-30 11:23
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1004

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl