• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Staże

  Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

  Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Urząd Pracy z pracodawcą według programu określonego w umowie.

  Zgodnie z obowiazującymi przepisami staż może trwać od 3 do 12 miesięcy.

  Do odbycia stażu przez okres nieprzekaczający 6 miesięcy mogą być kierowane osoby bezrobotne.

  Do odbycia stażu przez okres do 12 miesięcy mogą być kierowane osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia.

  Na staż mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP Gliwice.

  Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 1033,70 zł. brutto, wypłacane przez Urząd Pracy.

  Od wypłacanego stypendium Urząd Pracy opłaca również składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.

  Okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  Osoby skierowane do odbycia stażu korzystające ze świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu.

  W okresie odbywania stażu, bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, mogą korzystać ze zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem.

  Bezrobotny skierowany do odbycia stażu jest zobowiązany do przestrzegania ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy.

  Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znaczego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

  Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

  Osoba bezrobotna moze przerwać staż, bez zwrotu jego kosztów, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

  W przypadku przerwania stażu przez osobę bezrobotną z własnej winy, następuje pozbawienie statusu bezrobotnego oraz zobowiązanie do zwrotów kosztów stażu.

  Po zakończeniu stażu osoba bezrobotna składa w Urzędzie Pracy sprawozdanie z przebiegu stażu wraz z opinią pracodawcy.

  Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania sporządzonego przez bezrobotnego, Urząd Pracy wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

  Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1482 z późn. zm.)

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społeczenej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. Nr 142, Poz. 1160)

  Informacje na temat aktualnie realizowanych ofert stażu dostępne są w Centrum Aktywizacji Zawodowej w pokojach 007 lub 008 oraz pod numerem tel. 231-18-41 wew. 305 (literki nazwiska A - Ł) lub 306 (literki nazwiska M - Ż)

   

  Godziny przyjmowania stron oraz składania wniosków:
  pokój: pok. 207, II piętro tut. Urzędu
  tel.: (32) 231-18-41 w. 185
  przyjmowanie stron: poniedziałek – piątek
  w godzinach 8.00-15.00

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Agnieszka Nikodemowicz Specjalista ds. Programów 231-18-41 wew. 185
  Marzena Łysko Specjalista ds. Programów 231-18-41 wew. 185
         
         
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Staże [ 11 ]
  plik w formacie PDF Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 20-01-20 11:37 367.47KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 367.47KB) pobierz
  plik w formacie DOC WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU.doc 20-01-20 11:32 105.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 105.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU 05-12-19 12:07 62.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 62.5KB) pobierz
  plik w formacie PDF ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY Zgłoszenie krajowej oferty pracy 20-01-20 11:35 444.11KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 444.11KB) pobierz
  plik w formacie DOC lista obecności POWER IV .doc 15-01-19 12:07 110KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 110KB) pobierz
  plik w formacie DOC lista obecności FP.pdf 20-12-17 08:30 72KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 72KB) pobierz
  plik w formacie DOC Opinia pracodawcy dotycząca przebiegu stażu POWER IV 16-12-19 13:21 59.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 59.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Sprawozdanie z przebiegu stażu POWER IV 16-12-19 13:23 57.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 57.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC opinia pracodawcy dotycząca przebiegu stażu FP.pdf 05-12-19 12:10 34.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 34.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC sprawozdanie z przebiegu stażu FP.pdf 05-12-19 12:10 35.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 35.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC PODANIE O PRZERWANIE STAZU.doc 20-01-20 11:33 13.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 13.5KB) pobierz
  Utworzono: 2012-08-02 10:02 | Redagował: Monika Zdunek 2019-11-28 12:19
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 9480

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl