• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Staże

  Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.
  Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Urząd Pracy z pracodawcą według programu określonego w umowie.

  Zgodnie z obowiazującymi przepisami staż może trwać od 3 do 12 miesięcy.

  Do odbycia stażu przez okres nieprzekaczający 6 miesięcy mogą być kierowane osoby bezrobotne.

  Do odbycia stażu przez okres do 12 miesięcy mogą być kierowane osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia.

  Warunkiem skierowania do odbycia stażu jest ustalenie dla bezrobotnego II profilu pomocy.

  Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 997,40 zł. brutto, wypłacane przez Urząd Pracy.

  Od wypłacanego stypendium Urząd Pracy opłaca również składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.

  Okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  Osoby skierowane do odbycia stażu korzystające ze świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu.

  W okresie odbywania stażu, bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, mogą korzystać ze zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem.

  Bezrobotny skierowany do odbycia stażu jest zobowiązany do przestrzegania ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy.

  Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znaczego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

  Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

  Osoba bezrobotna moze przerwać staż, bez zwrotu jego kosztów, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

  W przypadku przerwania stażu przez osobę bezrobotną z własnej winy, następuje pozbawienie statusu bezrobotnego oraz zobowiązanie do zwrotów kosztów stażu.

  Po zakończeniu stażu osoba bezrobotna składa w Urzędzie Pracy sprawozdanie z przebiegu stażu wraz z opinią pracodawcy.

  Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania sporządzonego przez bezrobotnego, Urząd Pracy wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społeczenej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. Nr 142, Poz. 1160)

  Informacje na temat aktualnie realizowanych ofert stażu dostępne są w Centrum Aktywizacji Zawodowej w pokojach 007 lub 008 oraz pod numerem tel. 231-18-41 wew. 305 (literki nazwiska A - Ł) lub 306 (literki nazwiska M - Ż)

   

  Godziny przyjmowania stron oraz składania wniosków:
  pokój: pok. 207, II piętro tut. Urzędu
  tel.: (32) 231-18-41 w. 185
  przyjmowanie stron: poniedziałek – piątek
  w godzinach 8.00-15.00

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Agnieszka Nikodemowicz Specjalista ds. programów 32 231-18-41 wew. 185
  Marzena Łysko Specjalista ds. programów 32 231-18-41 wew. 185
    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Staże [ 7 ]
  plik w formacie PDF Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną 05-12-19 12:14 226.55KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 226.55KB) pobierz
  plik w formacie PDF Rozliczenie kosztów opieki nad dzieckiem/osoba zależną 30-11-18 09:43 260.04KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 260.04KB) pobierz
  plik w formacie PDF Zasady przyznawania refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/osoba zależną 05-12-19 12:16 287.97KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 287.97KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż 05-12-19 12:20 44.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 44.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Rozliczenie kosztów dojazdu 12-08-19 13:47 42.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 42.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Zasady dokonywania zwrotu kosztów dojazdu na staż 05-12-19 12:22 55KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 55KB) pobierz
  plik w formacie DOC Podanie o przerwanie stażu 10-10-19 09:12 27KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 27KB) pobierz
  Utworzono: 2014-03-17 12:44 | Redagował: Agnieszka Nikodemowicz 2018-05-10 11:59
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1876

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl