• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  Dla bezrobotnych

  ABC bezrobotnych i poszukujących pracy
  Rejestracja bezrobotnych
  Rejestracja poszukujących pracy
  Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
  Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
  Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne
  Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy
  Pośrednictwo pracy krajowe
  Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
  Poradnictwo zawodowe
  Programy Rynku Pracy i Szkolenia
  Projekty unijne
  Przygotowanie zawodowe dorosłych
  Staże
  Praktyki absolwenckie
  Prace interwencyjne
  Roboty publiczne
  Prace społecznie użyteczne
  Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
  Bon zatrudnieniowy
  Bon na zasiedlenie
  Bon stażowy
  Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Świadczenie aktywizacyjne
  Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+
  Wydawanie zaświadczeń
  Zgłoś podjęcie pracy
  Dla niepełnosprawnych
  Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne
  Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
  Dokumenty do pobrania
  Agencje zatrudnienia
  Pomocne strony WWW
  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ
  • Informacje ogólne

  Strzał w dziesiątkę III

  Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.03.2013

  Główny cel i opis projektu:

  Celem nadrzędnym realizowanego projektu jest podnoszenie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych oraz zwiększenie potencjału kluczowych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Poprzez zwiększenie liczby pośredników pracy i doradców zawodowych zwiększy się dostępność, jakość i efektywność ich usług. Przyczyni się to do zwiększenia zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy i stworzenia warunków rozwoju aktywności zawodowej w powiecie gliwickim, jak również do ułatwienia realizacji wszelkich programów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.

  Beneficjenci ostateczni:

  Grupą docelową jest PUP Gliwice oraz jego kluczowi pracownicy, zajmujący się usługami rynku pracy.

  Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

  • zatrudnienie 5 pośredników pracy oraz 3 doradców zawodowych,
  • sfinansowanie szkoleń dla 12 kluczowych pracowników PUP Gliwice.

  Wartość projektu 259.027,48

  Utworzono: 2014-03-14 13:19 | Redagował: Iwona Frątczak 2014-06-05 15:02
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1343

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl