• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Stypendium z tytułu podjęcia nauki

  Warunki otrzymania stypendium:

  Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, starosta, na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium w wysokości 100 % kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

  • Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania,
  • Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium.
  • Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę, potwierdzające kontynuowanie nauki.
  • Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki. Przepis art. 73 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
  • Osobie, której starosta przyznał stypendium, o którym mowa w ust. 1, przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku, o którym mowa   w art. 72 ust. 1 pkt 1, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjęła zatrudnienie w trakcie nauki.

  Wysokość stypendium:

  100% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami) tj. 861,40 zł brutto.

  Dodatkowe wyjaśnienia:

  BEZROBOTNYM BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
  oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.

  KRYTERIUM DOCHODOWE
  Od 1 października 2012 r. obowiązują nowe kwoty kryteriów dochodowych uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej oraz nowe kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
  Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej.
  Kryteria dochodowe wynoszą:
  - dla osoby samotnie gospodarującej - 701,00 złotych netto,
  - dla osoby w rodzinie -528,00 złotych netto.


  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego ( Dz.U z 2009 roku nr. 136 poz. 1118 z póź. zm.):
  § 5. 1. (...) Stypendium, o którym mowa (...) w art.55 ustawy, za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwoty dodatku aktywizacyjnego lub stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadajàcych w okresie, za który świadczenie przysługuje.

  W razie pytań prosimy o kontakt:

  Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

  Iwona Cichoń

  obsługa osób wg nazwiska A-Ł, oraz N

   Specjalista ds Ewidencji (32) 231-18-41 wew. 102  

  Katarzyna Warchałowska

  obsługa osób wg nazwiska M, oraz O-Z

   Specjalista ds Ewidencji  (32) 231-18-41 wew. 184  

   

  Utworzono: 2012-08-02 10:17 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 11:22
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2872

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl